මොනකො (පිටුව 1/75)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: මොනකො - තැපැල් මුද්දර (1885 - 2024) - 3732 මුද්දර .

1885 Prince Charles III, 1856-1889

1. July WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 150 සිදුර: 14 x 13½

[Prince Charles III, 1856-1889, වර්ගය A] [Prince Charles III, 1856-1889, වර්ගය A1] [Prince Charles III, 1856-1889, වර්ගය A2] [Prince Charles III, 1856-1889, වර්ගය A3] [Prince Charles III, 1856-1889, වර්ගය A4] [Prince Charles III, 1856-1889, වර්ගය A5] [Prince Charles III, 1856-1889, වර්ගය A6] [Prince Charles III, 1856-1889, වර්ගය A7] [Prince Charles III, 1856-1889, වර්ගය A8] [Prince Charles III, 1856-1889, වර්ගය A9]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A 1C - 27.23 21.78 - USD  Info
2 A1 2C - 65.35 32.68 - USD  Info
3 A2 5C - 87.14 54.46 - USD  Info
4 A3 10C - 108 54.46 - USD  Info
5 A4 15C - 326 16.34 - USD  Info
6 A5 25C - 871 87.14 - USD  Info
7 A6 40C - 108 54.46 - USD  Info
8 A7 75C - 326 136 - USD  Info
9 A8 1Fr - 2178 653 - USD  Info
10 A9 5Fr - 4356 2723 - USD  Info
1‑10 - 8457 3833 - USD 
1891 -1894 Prince Albert I

WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Louis-Eugène Mouchon සිදුර: 14 x 13½

[Prince Albert I, වර්ගය B] [Prince Albert I, වර්ගය B1] [Prince Albert I, වර්ගය B2] [Prince Albert I, වර්ගය B3] [Prince Albert I, වර්ගය B4] [Prince Albert I, වර්ගය B5] [Prince Albert I, වර්ගය B6] [Prince Albert I, වර්ගය B7] [Prince Albert I, වර්ගය B8] [Prince Albert I, වර්ගය B9] [Prince Albert I, වර්ගය B10] [Prince Albert I, වර්ගය B11] [Prince Albert I, වර්ගය B13] [Prince Albert I, වර්ගය B14]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
11 B 1C - 1.09 1.09 - USD  Info
12 B1 2C - 1.09 1.09 - USD  Info
13 B2 5C - 87.14 6.54 - USD  Info
14 B3 10C - 190 16.34 - USD  Info
15 B4 15C - 217 10.89 - USD  Info
16 B5 25C - 544 27.23 - USD  Info
17 B6 40C - 5.45 3.27 - USD  Info
18 B7 50C - 10.89 5.45 - USD  Info
18a* B8 50C - 16.34 13.07 - USD  Info
19 B9 75C - 32.68 27.23 - USD  Info
19a* B10 75C - 54.46 32.68 - USD  Info
20 B11 1Fr - 32.68 16.34 - USD  Info
20a* B12 1Fr - 32.68 13.07 - USD  Info
21 B13 5Fr - 163 108 - USD  Info
21a* B14 5Fr - 326 163 - USD  Info
11‑21 - 1287 224 - USD 
1901 New Colours

WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Louis Eugène Mouchon සිදුර: 14 x 13½

[New Colours, වර්ගය B15] [New Colours, වර්ගය B16] [New Colours, වර්ගය B17] [New Colours, වර්ගය B18]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
22 B15 5C - 0.54 0.54 - USD  Info
23 B16 10C - 3.27 0.54 - USD  Info
24 B17 15C - 3.27 1.09 - USD  Info
25 B18 25C - 16.34 5.45 - USD  Info
22‑25 - 23.42 7.62 - USD 
1914 Red Cross - Overprinted

October WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14 x 13½

[Red Cross - Overprinted, වර්ගය C]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
26 C 10+5 C - 10.89 8.71 - USD  Info
1919 War Charity Stamps

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14 x 13½

[War Charity Stamps, වර්ගය D] [War Charity Stamps, වර්ගය D1] [War Charity Stamps, වර්ගය D2] [War Charity Stamps, වර්ගය D3] [War Charity Stamps, වර්ගය D4] [War Charity Stamps, වර්ගය D5] [War Charity Stamps, වර්ගය D6]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
27 D 2+3 C - 32.68 32.68 - USD  Info
28 D1 5+5 C - 16.34 16.34 - USD  Info
29 D2 15+10 C - 16.34 16.34 - USD  Info
30 D3 25+15 C - 43.57 43.57 - USD  Info
31 D4 50+50 C - 217 217 - USD  Info
32 D5 1+1 Fr - 435 544 - USD  Info
33 D6 5+5 Fr - 1307 1633 - USD  Info
27‑33 - 2069 2505 - USD 
1920 Princess Charlotte's Wedding

17. March WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14 x 13½

[Princess Charlotte's Wedding, වර්ගය E] [Princess Charlotte's Wedding, වර්ගය E1] [Princess Charlotte's Wedding, වර්ගය E2] [Princess Charlotte's Wedding, වර්ගය E3] [Princess Charlotte's Wedding, වර්ගය E4] [Princess Charlotte's Wedding, වර්ගය E5] [Princess Charlotte's Wedding, වර්ගය E6] [Princess Charlotte's Wedding, වර්ගය E7] [Princess Charlotte's Wedding, වර්ගය E8] [Princess Charlotte's Wedding, වර්ගය E9]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
34 E 2/15+3/10 C - 43.57 43.57 - USD  Info
35 E1 2/25+3/15 C - 43.57 43.57 - USD  Info
36 E2 2/50+3/50 C - 43.57 43.57 - USD  Info
37 E3 5/1+5/1 C/Fr - 43.57 43.57 - USD  Info
38 E4 5/5+5/5 C/Fr - 43.57 43.57 - USD  Info
39 E5 15+10 C - 32.68 32.68 - USD  Info
40 E6 25+15 C - 13.07 13.07 - USD  Info
41 E7 50+50 C - 65.35 65.35 - USD  Info
42 E8 1+1 Fr - 87.14 87.14 - USD  Info
43 E9 5+5 Fr - 7624 7624 - USD  Info
34‑43 - 8040 8040 - USD 
1920 -1921 New Colours

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14 x 13½

[New Colours, වර්ගය B19] [New Colours, වර්ගය B20] [New Colours, වර්ගය B21] [New Colours, වර්ගය B22]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
44 B19 15C - 3.27 3.27 - USD  Info
45 B20 75C - 27.23 27.23 - USD  Info
46 B21 5Fr - 217 272 - USD  Info
47 B22 5Fr - 32.68 32.68 - USD  Info
44‑47 - 281 335 - USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය