පෟෙද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්ති

පෟෙද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්ති

Stampworld.com පරිශීලකයින්ට වඩාත් යහපත් අත්දැකීම් හා පිළිනැමීම් ලබා දීමට පරිශීලකයා ගැන තතු එකතු කරයි. මේවා අැතුළත්ය: අන්තර්ජාල මුල්පත්‍ර ලිපිනය, කුමන බ්‍රවුසරයක් භාවිතා කරන්නේද යන වග (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer), මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Windows or Mac OS). අඩවියට අැතුල්වීමට ගන්නා උපාංගය (iPad, iPhone, Blackberry අාදී).

පරිශීලක අත්දැකීම් වැඩි කිරීමට කුකීස් හා අනෙකුත් තාක්ෂනික උපකාර
ඔබේ මාර්ගගත අත්දැකීම දියුණු කිරීමට අප "කුකීස්" හෝ ඒ හා සමාන තාක්ෂණයන් භාවිතා කරන්නෙමු. කුකීස් යනු තොරතුරු එකතු කරන්නට ඔබේ පරිගණකයේ බ්‍රවුසරයේ අැති කුඩා ලිඛිත ෆයිල් වේ. කුකීස් පෟෙද්ගලික තොරතුරු එකතු කරන්නේ නැත.

අප අඩවියෙහි අන්තර්ගතය, පිදුම් සහ දැන්වීම් දියුණු කිරීමට Stampworld.com "කුකීස්" භාවිතා කරයි. ඔබ අඩවියට නැවත පැමිණෙන විට ඔබව නමින් හදුනාගෙන ස්වයංක්‍රීයව අැතුල් කරවීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරන්නෙමු. ඔබට අදාල නොමැති දැන්වීම් දර්ශනය වීම වැළැක්වීමටත් කුකීස් භාවිතා කළ හැක.

This Site is affiliated with Freestar for the purposes of placing advertising on the Site, and Freestar will collect and use certain data for advertising purposes. To learn more about Freestar's data usage, click here: https://freestar.com/privacy-policy/

Stampworld.comහි දර්ශනය වන දැන්වීම්වල සඵලත්වය මැනීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමටත් අප කුකීස් භාවිතා කරනු ලැබේ.

ඔබේ බ්‍රවුසරයේ කුකීස් සහ ඒ හා සමාන තාක්ෂණයන්ගේ භාවිතය ඔබේ පෟෙද්ගලික කැමැත්තට අනුව වෙනස් කළ හැක. ඔබට ඔබේ බ්‍රවුසරයේ කුකීස් පිළිගැනීමට, අවහිර කිරීමට හෝ ඔබේ බ්‍රවුසරයෙන් කුකීස් පිළිගැනීමට පෙර ඔබේ කැමැත්ත අසනා ලෙස වෙනස් කළ හැක. කුකීස් අවහිර කිරීම ඔබේ අත්දැකීමට බලපාවි සහ Stampworld.comහි අැතැම් ලක්ෂණද වැළැක්වේ. ඔබේ බ්‍රවුසරයේ "උදව්" යටතේ ඔබට තවත් තතු දැනගත හැක.

පෟෙද්ගලික තතු - සේවා අවලංගු කිරීම
මෙම ප්‍රකාශය මගින් අාවරණය නොකෙරෙන හැසිරීමක් අැති අයගේ පෟෙද්ගලික තොරතුරු තෙවන පාර්ශවයක් වෙත ලබාදීමට Stampworld.com වෙත අයිතිය අැත. ඕනෑම වේලාවක පරිශීලකයාට දායකත්වයෙන් ඉවත් විය හැක. දායක විය හැක

තවදුරටත්, අපව තවත් ස්ථිතියක් අයත් කර ගෙන, විකුණා හෝ එකතු වී අැත්නම්, අප පෟෙද්ගලික තතු මාරු කරන්නෙමු.

අපගේ විද්‍යුත් ලිපි ලබාගැනීමට ඔබ අකමැති නම්, Stampworld.com වෙතින් ලැබෙනා ඕනෑම විද්‍යුත් ලිපියක අැති "දායකත්වයෙන් ඉවත්වන්න" උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

Stampworld.com බලය නොලත් ප්‍රවේශය වැළකීමට උදව් ලෙස, මෙන්ම දත්ත සුරක්ෂිතතාවය සහ මාර්ගගතව එක් කළ තොරතුරුවල භාවිතයේ අාරක්ෂාවට සුදුසු පියවර සදාගෙන අැත.

අප අවශ්‍ය පියවර ගත්තද, අප එකතු කරනා පෟෙද්ගලික තොරතුරු කිසිදු දිනක මෙම ප්‍රකාශයට අදාල නොවන ලෙස හෙළි නොකරන බවට අපට වගකිව නොහැක.

ඔබට මෙම පෟෙද්ගලිකත්ව පිළිවෙත ගැන ප්‍රශ්න තිබේනම්, කරුණාකර privacy@stampworld.comහීදී අප සම්බන්ධ වන්න.

කලින්කලට, Stampworld.com මෙම පෟෙද්ගලිකත්ව පිළිවෙත යාවත්කාලීන කරයි. වැදගත් වෙනස්කම් වෙබ් අඩවිය හරහා හෝ ඔබ අවසන්වරට අපට ලබාදුන් විද්‍යුත් ලිපිනයට ලිපියක් යැවීම මගින් ඔබට දැනුම්දෙනු ලැබේ.

මෙම පෟෙද්ගලිකත්ව පිළිවෙත අවසන්වරට යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ 2012 මැයි.