සංවිධාන සෙවුම් ප්‍රතිඵල

පසු පිටුව
  රට සංවිධානය
GB මහා බ්‍රිතාන්‍යය Association of British Philatelic Societies
US එක්සත් ජනපදය American Philatelic Society (APS)
US එක්සත් ජනපදය Americana Unit of the ATA
AU ඔස්ට්‍රේලියාව Australasian Philatelic Traders' Association Inc. (APTA)
ES ස්පාඤ්ඤය Asociación Nacional de Empresarios de Filatelia y Numismática (ANFIL)
BR බ්‍රසීලය Associaçâo Brasileira dos Comerciantes Filatélicos
BR බ්‍රසීලය Associação Brasileira de Jornalistas Filatélicos
BE බෙල්ජියම Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren vzw (BBKPH)
US එක්සත් ජනපදය British Empire Study Group
RU රුසියාව British North American Philatelic Society (BNAPS)
CA කැනඩාව Canadian Stamp Dealers Association (CSDA)
FR ප්‍රංශය Chambre Syndicale Française Des Négociants et Experts en Philatelie (CNEP)
IT ඉතාලිය CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO BRESCIANO (CFNBS)
DK ඩෙන්මාර්කය Danmarks Frimærkehandlerforening (DFHF) – Danish Stamp Dealers Association
DK ඩෙන්මාර්කය Danmarks Filatelist Forbund (DFF)
LU ලක්ෂෙම්බර්ග් Fédération Internationale de Philatélie (FIP)
US එක්සත් ජනපදය Germany Philatelic Society
GR ග්‍රීසිය Greek Stamp Dealers' Association (GSDA)
BR බ්‍රසීලය International Moldovan Philatelic Society
US එක්සත් ජනපදය Internet Philatelic Dealers Association