සර්බියානු ජන. බී සහ එච් (පිටුව 1/20)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: සර්බියානු ජන. බී සහ එච් - තැපැල් මුද්දර (1992 - 2024) - 976 මුද්දර .

1992 Postal Services - Yugoslavia Postage Stamps of 1990 Surcharged & Overprinted

26. October WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼

[Postal Services - Yugoslavia Postage Stamps of 1990 Surcharged & Overprinted, වර්ගය A] [Postal Services - Yugoslavia Postage Stamps of 1990 Surcharged & Overprinted, වර්ගය A1] [Postal Services - Yugoslavia Postage Stamps of 1990 Surcharged & Overprinted, වර්ගය A2] [Postal Services - Yugoslavia Postage Stamps of 1990 Surcharged & Overprinted, වර්ගය A4] [Postal Services - Yugoslavia Postage Stamps of 1990 Surcharged & Overprinted, වර්ගය A5] [Postal Services - Yugoslavia Postage Stamps of 1990 Surcharged & Overprinted, වර්ගය A6] [Postal Services - Yugoslavia Postage Stamps of 1990 Surcharged & Overprinted, වර්ගය A7] [Postal Services - Yugoslavia Postage Stamps of 1990 Surcharged & Overprinted, වර්ගය A9] [Postal Services - Yugoslavia Postage Stamps of 1990 Surcharged & Overprinted, වර්ගය A10] [Postal Services - Yugoslavia Postage Stamps of 1990 Surcharged & Overprinted, වර්ගය A13] [Postal Services - Yugoslavia Postage Stamps of 1990 Surcharged & Overprinted, වර්ගය A14]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A 5/0.10(Din) 0.82 - 0.82 - USD  Info
2 A1 30/3(Din) 136 - 136 - USD  Info
3 A2 50/0.40(Din) 0.82 - 0.82 - USD  Info
3A* A3 50/0.40(Din) 65.33 - 65.33 - USD  Info
4 A4 60/0.20(Din) 0.82 - 0.82 - USD  Info
5 A5 60/0.30(Din) 0.82 - 0.82 - USD  Info
6 A6 100/1(Din) 0.82 - 0.82 - USD  Info
7 A7 100/2(Din) 0.82 - 0.82 - USD  Info
7A* A8 100/2(Din) 65.33 - 65.33 - USD  Info
8 A9 100/3(Din) 0.82 - 0.82 - USD  Info
9 A10 300/5(Din) 0.82 - 0.82 - USD  Info
9A* A11 300/0.50(Din) 21.78 - 21.78 - USD  Info
10 A12 500/0.50(Din) 0.82 - 0.82 - USD  Info
11 A13 500/0.60(Din) 1.63 - 1.63 - USD  Info
11A* A14 500/0.60(Din) 0.82 - 0.82 - USD  Info
1‑11 145 - 145 - USD 
1993 Musical Instrument, Coat of Arms & Monastery

11. January WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 13¼

[Musical Instrument, Coat of Arms & Monastery, වර්ගය B] [Musical Instrument, Coat of Arms & Monastery, වර්ගය B1] [Musical Instrument, Coat of Arms & Monastery, වර්ගය B2] [Musical Instrument, Coat of Arms & Monastery, වර්ගය C] [Musical Instrument, Coat of Arms & Monastery, වර්ගය C1] [Musical Instrument, Coat of Arms & Monastery, වර්ගය D]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
12 B 10(Din) 3.27 - 3.27 - USD  Info
13 B1 20(Din) 0.27 - 0.27 - USD  Info
14 B2 30(Din) 0.27 - 0.27 - USD  Info
15 C 50(Din) 0.27 - 0.27 - USD  Info
16 C1 100(Din) 0.82 - 0.82 - USD  Info
17 D 500(Din) 2.18 - 2.18 - USD  Info
12‑17 7.08 - 7.08 - USD 
1993 Musical Instrument, Coat of Arms & Monastery

8. June WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 100

[Musical Instrument, Coat of Arms & Monastery, වර්ගය B3] [Musical Instrument, Coat of Arms & Monastery, වර්ගය B4] [Musical Instrument, Coat of Arms & Monastery, වර්ගය B5] [Musical Instrument, Coat of Arms & Monastery, වර්ගය C2] [Musical Instrument, Coat of Arms & Monastery, වර්ගය C3] [Musical Instrument, Coat of Arms & Monastery, වර්ගය D1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
18 B3 5000(Din) 0.27 - 0.27 - USD  Info
19 B4 6000(Din) 0.27 - 0.27 - USD  Info
20 B5 10000(Din) 3.27 - 0.54 - USD  Info
20A* B6 10000(Din) 0.82 - 0.82 - USD  Info
21 C2 20000(Din) 0.82 - 0.82 - USD  Info
22 C3 30000(Din) 1.09 - 1.09 - USD  Info
23 D1 50000(Din) 1.09 - 1.09 - USD  Info
18‑23 6.81 - 4.08 - USD 
1993 Referendum - 15.-16.5.1993

15. June WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼

[Referendum - 15.-16.5.1993, වර්ගය E] [Referendum - 15.-16.5.1993, වර්ගය E1] [Referendum - 15.-16.5.1993, වර්ගය E2]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
24 E 7500/50(Din) 0.82 - 4.36 - USD  Info
25 E1 7500/100(Din) 0.82 - 4.36 - USD  Info
26 E2 9000/50(Din) 1.09 - 4.36 - USD  Info
24‑26 2.73 - 13.08 - USD 
1993 Holy Symbol

16. August WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 13¼

[Holy Symbol, වර්ගය F]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
27 F (Din) 0.54 - 0.54 - USD  Info
1994 Republic Day

9. January WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 25 සිදුර: 13¾

[Republic Day, වර්ගය G]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
28 G 1(Din) 5.44 - 5.44 - USD  Info
1994 The 150th Anniversary of the Birth of King Peter I Karadjordjevic, 1844-1921

27. June WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 9 සිදුර: 13¾

[The 150th Anniversary of the Birth of King Peter I Karadjordjevic, 1844-1921, වර්ගය H]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
29 H 0.80(ND) 3.27 - 3.27 - USD  Info
1994 The 500th Anniversary of Banja Luka

18. July WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 25 සිදුර: 13¾

[The 500th Anniversary of Banja Luka, වර්ගය I]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
30 I 1.20(ND) 2.72 - 2.72 - USD  Info
1994 Religious Art

1. September WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 9 සිදුර: 13¾

[Religious Art, වර්ගය J]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
31 J 1(ND) 3.27 - 3.27 - USD  Info
1994 Definitive Issues Overprinted

1. November WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼

[Definitive Issues Overprinted, වර්ගය K] [Definitive Issues Overprinted, වර්ගය L] [Definitive Issues Overprinted, වර්ගය M] [Definitive Issues Overprinted, වර්ගය P] [Definitive Issues Overprinted, වර්ගය P1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
32 K A 0.27 - 0.27 - USD  Info
33 L P 0.82 - 0.82 - USD  Info
34 M 0.40/10000(ND)/(Din) 0.82 - 0.82 - USD  Info
34A* M1 0.40(ND)/(Din) 2.18 - 2.18 - USD  Info
35 P 2.00(ND) 2.72 - 2.72 - USD  Info
35A* P1 2.00(ND) 13.07 - 13.07 - USD  Info
32‑35 4.63 - 4.63 - USD 
1994 Monasteries

28. November WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 25 සිදුර: 13¾

[Monasteries, වර්ගය Q] [Monasteries, වර්ගය R] [Monasteries, වර්ගය S]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
36 Q 0.60(ND) 1.63 - 1.63 - USD  Info
37 R 1.00(ND) 2.72 - 2.72 - USD  Info
38 S 1.20(ND) 3.27 - 3.27 - USD  Info
36‑38 7.62 - 7.62 - USD 
1996 Fauna and Flora

1. March WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 25 සිදුර: 13¾

[Fauna and Flora, වර්ගය ]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
39 T 1.20(ND) 0.82 - 0.82 - USD  Info
40 U 1.20(ND) 0.82 - 0.82 - USD  Info
41 V 1.20(ND) 0.82 - 0.82 - USD  Info
42 W 1.20(ND) 3.27 - 3.27 - USD  Info
39‑42 5.72 - 5.72 - USD 
39‑42 5.73 - 5.73 - USD 
1996 Definitive Issue Overprinted

1. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼

[Definitive Issue Overprinted, වර්ගය X] [Definitive Issue Overprinted, වර්ගය Y] [Definitive Issue Overprinted, වර්ගය Z] [Definitive Issue Overprinted, වර්ගය AA] [Definitive Issue Overprinted, වර්ගය AB]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
43 X 0.70/30(ND) 0.27 - 0.27 - USD  Info
44 Y 1.00/100(ND) 0.27 - 0.27 - USD  Info
45 Z 2.00/30000(ND) 0.82 - 0.82 - USD  Info
46 AA 3.00/50(ND) 1.09 - 1.09 - USD  Info
47 AB 5.00/6000(ND) 2.18 - 2.18 - USD  Info
43‑47 4.63 - 4.63 - USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය