කැටලාෙගය - යුරෝපය

France Belarus Switzerland Macedonia Italy Austria Sweden Portugal Azores Germany Croatia Denmark Greenland Latvia Romania Czech Republic Albania Great Britain Ireland Poland Russia Bosnia and Herzegovina Belgium Bulgaria Estonia Hungary Iceland Slovakia Lithuania Turkey Greece Aegean Islands Slovenia Moldova Luxembourg Malta Liechtenstein San Marino Monaco Vatican City Netherlands Serbia Kosovo Montenegro Ukraine Finland Norway Spain Andorra FR Aaland Alderney Guernsey Jersey Croatian Post Mostar Faroe Islands Fiume Gibraltar Isle of Man Madeira UN Geneva UN Vienna Saar DDR Serbian Rep. B and H Cyprus Greek Cyprus Turkish
Hollands Glorie Stamp Dealer
Erik Boere Stampdealer
Hartman Philatelie