අැල්ඩර්නි (පිටුව 1/17)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: අැල්ඩර්නි - තැපැල් මුද්දර (1983 - 2024) - 808 මුද්දර .

1983 Local Motifs

14. June WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Courvoisier. කැටයම: Gordon Drummond. සිදුර: 11¾

[Local Motifs, වර්ගය A] [Local Motifs, වර්ගය B] [Local Motifs, වර්ගය C] [Local Motifs, වර්ගය D] [Local Motifs, වර්ගය E] [Local Motifs, වර්ගය F] [Local Motifs, වර්ගය G] [Local Motifs, වර්ගය H] [Local Motifs, වර්ගය I] [Local Motifs, වර්ගය J] [Local Motifs, වර්ගය K] [Local Motifs, වර්ගය L]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A 1P 0.27 - 0.27 - USD  Info
2 B 4P 0.27 - 0.27 - USD  Info
3 C 9P 0.54 - 0.54 - USD  Info
4 D 10P 0.54 - 0.54 - USD  Info
5 E 11P 0.54 - 0.54 - USD  Info
6 F 12P 0.54 - 0.54 - USD  Info
7 G 13P 0.54 - 0.54 - USD  Info
8 H 14P 0.54 - 0.54 - USD  Info
9 I 15P 0.54 - 0.54 - USD  Info
10 J 16P 0.54 - 0.54 - USD  Info
11 K 17P 0.54 - 0.54 - USD  Info
12 L 18P 0.54 - 0.54 - USD  Info
1‑12 5.94 - 5.94 - USD 
1984 Birds

12. June WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 11¾

[Birds, වර්ගය M] [Birds, වර්ගය N] [Birds, වර්ගය O] [Birds, වර්ගය P] [Birds, වර්ගය Q]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
13 M 9P 1.63 - 1.63 - USD  Info
14 N 13P 1.63 - 1.63 - USD  Info
15 O 26P 4.36 - 4.36 - USD  Info
16 P 28P 4.36 - 4.36 - USD  Info
17 Q 31P 4.36 - 4.36 - USD  Info
13‑17 16.34 - 16.34 - USD 
1985 The 50th Anniversary of Alderney Airport - Aircraft

19. March WM: කිසිවක් නැත කැටයම: Courvousier. සිදුර: 11¾ x 11½

[The 50th Anniversary of Alderney Airport - Aircraft, වර්ගය R] [The 50th Anniversary of Alderney Airport - Aircraft, වර්ගය S] [The 50th Anniversary of Alderney Airport - Aircraft, වර්ගය T] [The 50th Anniversary of Alderney Airport - Aircraft, වර්ගය U] [The 50th Anniversary of Alderney Airport - Aircraft, වර්ගය V]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
18 R 9P 2.18 - 2.18 - USD  Info
19 S 13P 3.27 - 3.27 - USD  Info
20 T 29P 4.36 - 4.36 - USD  Info
21 U 31P 5.44 - 5.44 - USD  Info
22 V 34P 6.53 - 6.53 - USD  Info
18‑22 21.78 - 21.78 - USD 
1985 Military Uniforms

24. September WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14¼

[Military Uniforms, වර්ගය W] [Military Uniforms, වර්ගය X] [Military Uniforms, වර්ගය Y] [Military Uniforms, වර්ගය Z] [Military Uniforms, වර්ගය AA]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
23 W 9P 0.54 - 0.54 - USD  Info
24 X 14P 1.09 - 1.09 - USD  Info
25 Y 29P 1.63 - 1.63 - USD  Info
26 Z 31P 1.63 - 1.63 - USD  Info
27 AA 34P 2.18 - 2.18 - USD  Info
23‑27 7.07 - 7.07 - USD 
1986 Forts

23. September WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13 x 13¼

[Forts, වර්ගය AB] [Forts, වර්ගය AC] [Forts, වර්ගය AD] [Forts, වර්ගය AE]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
28 AB 10P 1.09 - 1.09 - USD  Info
29 AC 14P 1.63 - 1.63 - USD  Info
30 AD 31P 4.36 - 4.36 - USD  Info
31 AE 34P 5.44 - 5.44 - USD  Info
28‑31 12.52 - 12.52 - USD 
1987 Shipwrecks

5. May WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: C.A. Jacques. කැටයම: Questa. සිදුර: 15

[Shipwrecks, වර්ගය AF] [Shipwrecks, වර්ගය AG] [Shipwrecks, වර්ගය AH] [Shipwrecks, වර්ගය AI] [Shipwrecks, වර්ගය AJ]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
32 AF 11P 1.63 - 1.63 - USD  Info
33 AG 15P 2.18 - 2.18 - USD  Info
34 AH 29P 5.44 - 5.44 - USD  Info
35 AI 31P 6.53 - 6.53 - USD  Info
36 AJ 34P 6.53 - 6.53 - USD  Info
32‑36 22.31 - 22.31 - USD 
1989 Maps

7. July WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: John E. Cooter. කැටයම: Enschédé. සිදුර: 13¼ x 13½

[Maps, වර්ගය AK] [Maps, වර්ගය AL] [Maps, වර්ගය AM] [Maps, වර්ගය AN] [Maps, වර්ගය AO]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
37 AK 12P 0.54 - 0.54 - USD  Info
38 AL 18P 0.82 - 0.82 - USD  Info
39 AM 27P 1.09 - 1.09 - USD  Info
40 AN 32P 1.63 - 1.63 - USD  Info
41 AO 35P 2.18 - 2.18 - USD  Info
37‑41 6.26 - 6.26 - USD 
1989 Quensnard Lighthouse

27. December WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Gordon Drummond. කැටයම: BDT. සිදුර: 15 x 14

[Quensnard Lighthouse, වර්ගය AP]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
42 AP 20P 1.09 - 1.09 - USD  Info
1990 Warships

3. May WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: A.D. Theobald. කැටයම: BDT. සිදුර: 13½

[Warships, වර්ගය AQ] [Warships, වර්ගය AR] [Warships, වර්ගය AS] [Warships, වර්ගය AT] [Warships, වර්ගය AU]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
43 AQ 14P 0.54 - 0.54 - USD  Info
44 AR 20P 0.54 - 0.54 - USD  Info
45 AS 29P 1.63 - 1.63 - USD  Info
46 AT 34P 1.63 - 1.63 - USD  Info
47 AU 37P 1.63 - 1.63 - USD  Info
43‑47 5.97 - 5.97 - USD 
1991 Braye Harbour

1. April WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Gordon Drummond. කැටයම: BDT. සිදුර: 14¾ x 14

[Braye Harbour, වර්ගය AV]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
48 AV 21P 1.63 - 1.63 - USD  Info
1991 Casquet Lighthouse

30. April WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¾

[Casquet Lighthouse, වර්ගය AW] [Casquet Lighthouse, වර්ගය AX] [Casquet Lighthouse, වර්ගය AY] [Casquet Lighthouse, වර්ගය AZ] [Casquet Lighthouse, වර්ගය BA]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
49 AW 21P 1.63 - 1.63 - USD  Info
50 AX 26P 2.72 - 2.72 - USD  Info
51 AY 31P 3.27 - 3.27 - USD  Info
52 AZ 37P 4.36 - 4.36 - USD  Info
53 BA 50P 6.53 - 6.53 - USD  Info
49‑53 18.51 - 18.51 - USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය