අැන්ඩොරා නැ. (පිටුව 1/12)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: අැන්ඩොරා නැ. - තැපැල් මුද්දර (1928 - 2024) - 573 මුද්දර .

1928 Spanish Postage Stamps Overprinted "CORREOS - ANDORRA"

28. March WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 11-14

[Spanish Postage Stamps Overprinted "CORREOS - ANDORRA", වර්ගය A] [Spanish Postage Stamps Overprinted "CORREOS - ANDORRA", වර්ගය A1] [Spanish Postage Stamps Overprinted "CORREOS - ANDORRA", වර්ගය A2] [Spanish Postage Stamps Overprinted "CORREOS - ANDORRA", වර්ගය A4] [Spanish Postage Stamps Overprinted "CORREOS - ANDORRA", වර්ගය A5] [Spanish Postage Stamps Overprinted "CORREOS - ANDORRA", වර්ගය A6] [Spanish Postage Stamps Overprinted "CORREOS - ANDORRA", වර්ගය A7] [Spanish Postage Stamps Overprinted "CORREOS - ANDORRA", වර්ගය A8] [Spanish Postage Stamps Overprinted "CORREOS - ANDORRA", වර්ගය A9] [Spanish Postage Stamps Overprinted "CORREOS - ANDORRA", වර්ගය A10] [Spanish Postage Stamps Overprinted "CORREOS - ANDORRA", වර්ගය A11] [Spanish Postage Stamps Overprinted "CORREOS - ANDORRA", වර්ගය A12]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A 2C - 1.09 1.09 - USD  Info
2 A1 5C - 1.63 1.63 - USD  Info
3 A2 10C - 2.18 2.18 - USD  Info
3a* A3 10C - 13.07 13.07 - USD  Info
4 A4 15C - 4.36 4.36 - USD  Info
5 A5 20C - 5.44 5.44 - USD  Info
6 A6 25C - 6.53 6.53 - USD  Info
7 A7 30C - 16.33 16.33 - USD  Info
8 A8 40C - 16.33 16.33 - USD  Info
9 A9 50C - 16.33 16.33 - USD  Info
10 A10 1P - 27.22 27.22 - USD  Info
11 A11 4P - 163 163 - USD  Info
12 A12 10P - 190 190 - USD  Info
1‑12 - 451 451 - USD 
1928 Spanish Express Stamp - Overprinted "CORREOS - ANDORRA"

28. March WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14

[Spanish Express Stamp - Overprinted "CORREOS - ANDORRA", වර්ගය B] [Spanish Express Stamp - Overprinted "CORREOS - ANDORRA", වර්ගය B1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
13 B 20P - 65.33 65.33 - USD  Info
13A B1 20P - 65.33 65.33 - USD  Info
1929 -1932 Definitive Issue - Control Numbers on Back Side

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14

[Definitive Issue - Control Numbers on Back Side, වර්ගය C] [Definitive Issue - Control Numbers on Back Side, වර්ගය D] [Definitive Issue - Control Numbers on Back Side, වර්ගය E] [Definitive Issue - Control Numbers on Back Side, වර්ගය F] [Definitive Issue - Control Numbers on Back Side, වර්ගය E2]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
14 C 2C - 2.18 1.63 - USD  Info
14A* C1 2C - 8.71 4.36 - USD  Info
15 D 5C - 4.36 3.27 - USD  Info
15A* D1 5C - 108 13.07 - USD  Info
16 E 10C - 4.36 3.27 - USD  Info
16A* E1 10C - 16.33 10.89 - USD  Info
17 F 15C - 13.07 5.44 - USD  Info
17A* F1 15C - 32.67 27.22 - USD  Info
18 E2 20C - 6.53 5.44 - USD  Info
18A* E3 20C - 21.78 16.33 - USD  Info
14‑18 - 30.50 19.05 - USD 
1929 -1932 New Daily Stamps - Control Numbers on Back Side

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14

[New Daily Stamps - Control Numbers on Back Side, වර්ගය F2] [New Daily Stamps - Control Numbers on Back Side, වර්ගය C2] [New Daily Stamps - Control Numbers on Back Side, වර්ගය D2] [New Daily Stamps - Control Numbers on Back Side, වර්ගය E4] [New Daily Stamps - Control Numbers on Back Side, වර්ගය G] [New Daily Stamps - Control Numbers on Back Side, වර්ගය G2] [New Daily Stamps - Control Numbers on Back Side, වර්ගය G3]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
19 F2 25C - 13.07 10.89 - USD  Info
19A* F3 25C - 13.07 10.89 - USD  Info
20 C2 30C - 54.44 136 - USD  Info
20A* C3 30C - 190 136 - USD  Info
21 D2 40C - 10.89 4.36 - USD  Info
21A* D3 40C - 21.78 16.33 - USD  Info
22 E4 50C - 21.78 6.53 - USD  Info
22A* E5 50C - 435 - - USD  Info
23 G 1P - 27.22 21.78 - USD  Info
23A* G1 1P - 43.56 32.67 - USD  Info
24 G2 4P - 326 - - USD  Info
25 G3 10P - 435 - - USD  Info
19‑25 - 889 179 - USD 
1929 Express Stamp - Control Number on Back Side

26. November WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14

[Express Stamp - Control Number on Back Side, වර්ගය H]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
26 H 20C - 43.56 43.56 - USD  Info
26A H1 20C - 435 - - USD  Info
1935 -1939 New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 11½

[New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය C4] [New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය D4] [New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය E6] [New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය F4] [New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය F5] [New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය E9] [New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය F6] [New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය C5] [New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය D5] [New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය C6] [New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය E10] [New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය C7] [New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය G4] [New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය G5] [New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය G6] [New Colors and Values - Without Control Numbers on Backside, වර්ගය G7]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
27 C4 2C - 2.18 1.09 - USD  Info
28 D4 5C - 2.18 1.09 - USD  Info
29 E6 10C - 136 136 - USD  Info
29a* E7 10C - 8.71 6.53 - USD  Info
29aA* E8 10C - 435 435 - USD  Info
30 F4 15C - 8.71 4.36 - USD  Info
30a* F5 15C - 13.07 10.89 - USD  Info
31 E9 20C - 8.71 6.53 - USD  Info
32 F6 25C - 2.72 2.72 - USD  Info
33 C5 30C - 4.36 4.36 - USD  Info
34 D5 40C - 871 326 - USD  Info
35 C6 45C - 2.72 2.72 - USD  Info
36 E10 50C - 65.33 8.71 - USD  Info
37 C7 60C - 8.71 5.44 - USD  Info
37A* C8 60C - 272 272 - USD  Info
38 G4 1P - 1633 - - USD  Info
39 G5 4P - 43.56 32.67 - USD  Info
40 G6 10P - 65.33 54.44 - USD  Info
40A* G7 10P - 435 435 - USD  Info
27‑40 - 2855 586 - USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය