අසොර්ස් (පිටුව 1/14)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: අසොර්ස් - තැපැල් මුද්දර (1868 - 2024) - 661 මුද්දර .

1868 King Luis I - Portoguese Stamps Overprinted

1. January WM: කිසිවක් නැත සිදුර: Imperforated

[King Luis I - Portoguese Stamps Overprinted, වර්ගය A] [King Luis I - Portoguese Stamps Overprinted, වර්ගය A1] [King Luis I - Portoguese Stamps Overprinted, වර්ගය A2] [King Luis I - Portoguese Stamps Overprinted, වර්ගය A3] [King Luis I - Portoguese Stamps Overprinted, වර්ගය A4] [King Luis I - Portoguese Stamps Overprinted, වර්ගය A5]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A 5(R) - 2722 1633 - USD  Info
2 A1 10(R) - 10889 8711 - USD  Info
3 A2 20(R) - 163 136 - USD  Info
4 A3 50(R) - 163 136 - USD  Info
5 A4 80(R) - 190 136 - USD  Info
6 A5 100(R) - 190 136 - USD  Info
1‑6 - 14319 10888 - USD 
1868 -1870 King Luis I - Portuguese Stamps Overprinted

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½

[King Luis I - Portuguese Stamps Overprinted, වර්ගය A6] [King Luis I - Portuguese Stamps Overprinted, වර්ගය A7] [King Luis I - Portuguese Stamps Overprinted, වර්ගය A8] [King Luis I - Portuguese Stamps Overprinted, වර්ගය A9] [King Luis I - Portuguese Stamps Overprinted, වර්ගය A10] [King Luis I - Portuguese Stamps Overprinted, වර්ගය A11] [King Luis I - Portuguese Stamps Overprinted, වර්ගය A13] [King Luis I - Portuguese Stamps Overprinted, වර්ගය A14]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
7 A6 5Reis - 54.44 54.44 - USD  Info
8 A7 10Reis - 87.11 87.11 - USD  Info
9 A8 20Reis - 54.44 54.44 - USD  Info
10 A9 25Reis - 54.44 10.89 - USD  Info
11 A10 50Reis - 163 163 - USD  Info
12 A11 80Reis - 163 163 - USD  Info
13 A12 100Reis - 163 163 - USD  Info
14 A13 120Reis - 136 87.11 - USD  Info
15 A14 240Reis - 435 326 - USD  Info
7‑15 - 1312 1110 - USD 
1871 -1882 King Luis I - Straight Value Box

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½

[King Luis I - Straight Value Box, වර්ගය B] [King Luis I - Straight Value Box, වර්ගය B1] [King Luis I - Straight Value Box, වර්ගය B2] [King Luis I - Straight Value Box, වර්ගය B3] [King Luis I - Straight Value Box, වර්ගය B4] [King Luis I - Straight Value Box, වර්ගය B5] [King Luis I - Straight Value Box, වර්ගය B10] [King Luis I - Straight Value Box, වර්ගය B11] [King Luis I - Straight Value Box, වර්ගය B13]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
16 B 5Reis - 16.33 10.89 - USD  Info
17 B1 10Reis - 21.78 21.78 - USD  Info
18 B2 10Reis - 136 108 - USD  Info
19 B3 15Reis - 13.07 13.07 - USD  Info
20 B4 20Reis - 27.22 27.22 - USD  Info
21 B5 25Reis - 16.33 5.44 - USD  Info
22 B6 50Reis - 87.11 32.67 - USD  Info
23 B7 50Reis - 108 65.33 - USD  Info
24 B8 80Reis - 87.11 65.33 - USD  Info
25 B9 100Reis - 87.11 87.11 - USD  Info
26 B10 120Reis - 136 108 - USD  Info
27 B11 150Reis - 136 108 - USD  Info
28 B12 150Reis - 163 136 - USD  Info
29 B13 240Reis - 653 544 - USD  Info
30 B14 300Reis - 65.33 54.44 - USD  Info
16‑30 - 1755 1390 - USD 
1876 Newspaper Stamp Overprinted - See Also No. 37

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½ or 13½

[Newspaper Stamp Overprinted - See Also No. 37, වර්ගය C]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
31 C 2½Reis - 10.89 4.36 - USD  Info
1880 -1882 King Luis I - New Drawing

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½

[King Luis I - New Drawing, වර්ගය D] [King Luis I - New Drawing, වර්ගය D3]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
32 D 5Reis - 16.33 8.71 - USD  Info
33 D1 25Reis - 108 32.67 - USD  Info
34 D2 25Reis - 43.56 6.53 - USD  Info
35 D3 25Reis - 32.67 5.44 - USD  Info
36 D4 50Reis - 136 32.67 - USD  Info
32‑36 - 337 86.02 - USD 
1882 Newspaper Stamp Overprinted "Acores" in Small - See Also No. 31

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½ or 13½

[Newspaper Stamp Overprinted "Acores" in Small - See Also No. 31, වර්ගය C1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
37 C1 2½Reis - 4.36 1.09 - USD  Info
1882 King Luis I - New Drawing

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½

[King Luis I - New Drawing, වර්ගය E] [King Luis I - New Drawing, වර්ගය E1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
38 E 5Reis - 16.33 8.71 - USD  Info
39 E1 25Reis - 16.33 3.27 - USD  Info
40 E2 50Reis - 27.22 3.27 - USD  Info
38‑40 - 59.88 15.25 - USD 
1882 -1885 King Luis I - Portuguese Stamps Overprinted "Acores" in Small

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½

[King Luis I - Portuguese Stamps Overprinted "Acores" in Small, වර්ගය F] [King Luis I - Portuguese Stamps Overprinted "Acores" in Small, වර්ගය F5] [King Luis I - Portuguese Stamps Overprinted "Acores" in Small, වර්ගය F6] [King Luis I - Portuguese Stamps Overprinted "Acores" in Small, වර්ගය F8] [King Luis I - Portuguese Stamps Overprinted "Acores" in Small, වර්ගය F10]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
41 F 10Reis - 65.33 54.44 - USD  Info
42 F1 15Reis - 54.44 43.56 - USD  Info
43 F2 20Reis - 87.11 65.33 - USD  Info
44 F3 20Reis - 108 87.11 - USD  Info
45 F4 50Reis - 653 544 - USD  Info
46 F5 80Reis - 108 87.11 - USD  Info
47 F6 100Reis - 87.11 65.33 - USD  Info
48 F7 150Reis - 653 653 - USD  Info
49 F8 150Reis - 87.11 87.11 - USD  Info
50 F9 300Reis - 87.11 87.11 - USD  Info
51 F10 1000Reis - 108 87.11 - USD  Info
41‑51 - 2101 1862 - USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය