චෙක් සමූහාණ්ඩුව (පිටුව 1/27)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: චෙක් සමූහාණ්ඩුව - තැපැල් මුද්දර (1993 - 2024) - 1308 මුද්දර .

1993 Coat of Arms

20. January WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 35 මෝස්තරය: Josef Herčík කැටයම: J.Herčík සිදුර: 11¼

[Coat of Arms, වර්ගය A]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A 3Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
1993 Figure Skating World Championship

17. February WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 මෝස්තරය: I. Strnad කැටයම: M. Ondráček සිදුර: 11½

[Figure Skating World Championship, වර්ගය B]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
2 B 2Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
1993 Vaclav Havel

2. March WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 11¾ x 11½

[Vaclav Havel, වර්ගය C]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
3 C 2Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
1993 The 600th Anniversary of the Death of St. John of Nepomuk

11. March WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 මෝස්තරය: J. Riess කැටයම: J. Herčík සිදුර: 11¾ x 11½

[The 600th Anniversary of the Death of St. John of Nepomuk, වර්ගය D]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
4 D 8Kc 0.82 - 0.54 - USD  Info
1993 EUROPA Stamps - Contemporary Art

11. March WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 4 සිදුර: 11¾

[EUROPA Stamps - Contemporary Art, වර්ගය E]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
5 E 14Kc 3.27 - 3.27 - USD  Info
1993 Beautiful Homeland

30. March WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 4 සිදුර: 11¾

[Beautiful Homeland, වර්ගය F]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
6 F 5Kc 0.82 - 0.82 - USD  Info
1993 Brevenov Castle, Prague - 1000th Anniversary

14. April WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 11¾ x 11½

[Brevenov Castle, Prague - 1000th Anniversary, වර්ගය G]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
7 G 4Kc 0.54 - 0.27 - USD  Info
1993 World Youth Weightlifting Championships, Eger

12. May WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 11½ x 11¼

[World Youth Weightlifting Championships, Eger, වර්ගය H]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
8 H 6Kc 0.82 - 0.54 - USD  Info
1993 Beautiful Homeland - The 750th Anniversary of Brno

16. June WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 4 සිදුර: 11¾

[Beautiful Homeland - The 750th Anniversary of Brno, වර්ගය I]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
9 I 8Kc 1.09 - 1.09 - USD  Info
1993 Coats of Arms

22. June WM: කිසිවක් නැත

[Coats of Arms, වර්ගය ]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
10 J 8Kc 1.09 - 1.09 - USD  Info
10 2.72 - 2.72 - USD 
1993 The 1130th Anniversary of the Arrival of St.Cyril and Methodius

22. June WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 11¾ x 11¼

[The 1130th Anniversary of the Arrival of St.Cyril and Methodius, වර්ගය K]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
11 K 8Kc 0.82 - 0.54 - USD  Info
1993 Definitive Issues

1. July WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 මෝස්තරය: Bouda Jiří කැටයම: Bouda Jiří සිදුර: 11¾ x 11¼

[Definitive Issues, වර්ගය L] [Definitive Issues, වර්ගය M] [Definitive Issues, වර්ගය N] [Definitive Issues, වර්ගය O] [Definitive Issues, වර්ගය P] [Definitive Issues, වර්ගය Q] [Definitive Issues, වර්ගය R] [Definitive Issues, වර්ගය S]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
12 L 1Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
13 M 2Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
14 N 3Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
15 O 5Kc 0.54 - 0.27 - USD  Info
16 P 8Kc 0.82 - 0.54 - USD  Info
17 Q 10Kc 0.82 - 0.54 - USD  Info
18 R 20Kc 1.63 - 0.82 - USD  Info
19 S 50Kc 4.36 - 2.18 - USD  Info
12‑19 8.98 - 5.16 - USD 
1993 World Rowing Championship, Racice 1993

18. August WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 11½ x 11¼

[World Rowing Championship, Racice 1993, වර්ගය T]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
20 T 3Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
1993 Personalities

26. August WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 11¾ x 11¼

[Personalities, වර්ගය U] [Personalities, වර්ගය V]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
21 U 2Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
22 V 3Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
21‑22 0.54 - 0.54 - USD 
1993 Trees - Nature Conservation

26. October WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 11¼ x 11½

[Trees - Nature Conservation, වර්ගය W] [Trees - Nature Conservation, වර්ගය Y] [Trees - Nature Conservation, වර්ගය Z]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
23 W 5Kc 0.54 - 0.27 - USD  Info
24 Y 7Kc 0.82 - 0.54 - USD  Info
25 Z 9Kc 1.09 - 0.54 - USD  Info
23‑25 2.45 - 1.35 - USD 
1993 Art- National Gallery, Prague

8. November WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 2 සිදුර: 11¾

[Art- National Gallery, Prague, වර්ගය AA] [Art- National Gallery, Prague, වර්ගය AB]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
26 AA 11Kc 1.63 - 1.63 - USD  Info
27 AB 14Kc 2.18 - 2.18 - USD  Info
26‑27 3.81 - 3.81 - USD 
1993 Christmas

8. November WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 11¼ x 11¾

[Christmas, වර්ගය AC]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
28 AC 2Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
1993 Art - Strahov Gallery, Prague

15. December WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 2 සිදුර: 11¾

[Art - Strahov Gallery, Prague, වර්ගය AD]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
29 AD 9Kc 1.63 - 1.63 - USD  Info
1994 Traditional Czech Music

19. January WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 11½ x 11¼

[Traditional Czech Music, වර්ගය AE]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
30 AE 3Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
1994 International Year of the Family

19. January WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 11¼ x 11½

[International Year of the Family, වර්ගය AF]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
31 AF 2Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
1994 Personalities

2. February WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 11¾ x 11¼

[Personalities, වර්ගය AG] [Personalities, වර්ගය AH]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
32 AG 2Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
33 AH 6Kc 0.82 - 0.54 - USD  Info
32‑33 1.09 - 0.81 - USD 
1994 Winter Olympic Games- Lillehammer 1994

2. February WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 11¼ x 11½

[Winter Olympic Games- Lillehammer 1994, වර්ගය AI]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
34 AI 5Kc 0.54 - 0.54 - USD  Info
1994 Definitive Issue

30. March WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 මෝස්තරය: Jiri Bouda කැටයම: Bohumil Šneider සිදුර: 11¾ x 11¼

[Definitive Issue, වර්ගය AJ]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
35 AJ 3Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
1994 EUROPA Stamps - Great Discoveries

4. May WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 4 සිදුර: 11¾

[EUROPA Stamps - Great Discoveries, වර්ගය AK] [EUROPA Stamps - Great Discoveries, වර්ගය AL]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
36 AK 14Kc 1.63 - 1.63 - USD  Info
37 AL 14Kc 1.63 - 1.63 - USD  Info
36‑37 3.26 - 3.26 - USD 
1994 The 110th Anniversary of the Birth of Edvard Benes

18. May WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 11¼ x 11½

[The 110th Anniversary of the Birth of Edvard Benes, වර්ගය AM]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
38 AM 5Kc 0.54 - 0.27 - USD  Info
1994 Beautiful Homeland

18. May WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 4 සිදුර: 11½ x 11¾

[Beautiful Homeland, වර්ගය AN] [Beautiful Homeland, වර්ගය AO]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
39 AN 8Kc 1.09 - 0.82 - USD  Info
40 AO 9Kc 1.09 - 0.82 - USD  Info
39‑40 2.18 - 1.64 - USD 
1994 Prehistoric Animals

1. June WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 11¾ x 11¼

[Prehistoric Animals, වර්ගය AP] [Prehistoric Animals, වර්ගය AQ] [Prehistoric Animals, වර්ගය AR]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
41 AP 2Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
42 AQ 3Kc 0.54 - 0.27 - USD  Info
43 AR 5Kc 0.54 - 0.54 - USD  Info
41‑43 1.35 - 1.08 - USD 
1994 International Children`s Day

1. June WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 11¼ x 11½

[International Children`s Day, වර්ගය AS]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
44 AS 2Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
1994 Football World Cup - USA

1. June WM: 50 සිදුර: 11½ x 11¼

[Football World Cup - USA, වර්ගය AT]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
45 AT 8Kc 0.82 - 0.54 - USD  Info
1994 The 100th Anniversary of the International Olympic Committee(IOC)

15. June WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 11¼ x 11¾

[The 100th Anniversary of the International Olympic Committee(IOC), වර්ගය AU]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
46 AU 7Kc 0.82 - 0.54 - USD  Info
1994 12th Pan-Sokol Rally

15. June WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 11¼ x 11¾

[12th Pan-Sokol Rally, වර්ගය AV]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
47 AV 2Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
1994 120th Anniversary of the Universal Postal Union

3. August WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 4 සිදුර: 11½ x 11¾

[120th Anniversary of the Universal Postal Union, වර්ගය AW]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
48 AW 11Kc 1.09 - 1.09 - USD  Info
1994 Nature Preservation - Songbirds

24. August WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 11¼ x 11½

[Nature Preservation - Songbirds, වර්ගය AX] [Nature Preservation - Songbirds, වර්ගය AY] [Nature Preservation - Songbirds, වර්ගය AZ]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
49 AX 3Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
50 AY 5Kc 0.54 - 0.27 - USD  Info
51 AZ 14Kc 1.09 - 0.82 - USD  Info
49‑51 1.90 - 1.36 - USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය