ඩී.ඩී.අාර්. (පිටුව 1/64)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: ඩී.ඩී.අාර්. - තැපැල් මුද්දර (1949 - 1990) - 3173 මුද්දර .

1949 The 75th Anniversary of the Universal Postal Union

9. October WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 25 මෝස්තරය: Prof. Felix Jacob කැටයම: P. Weiss සිදුර: 13½

[The 75th Anniversary of the Universal Postal Union, වර්ගය A]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A 50Pfg 13.07 - 13.07 - USD  Info
1949 Post Office Employee Congress

27. October WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 13 x 12½

[Post Office Employee Congress, වර්ගය B] [Post Office Employee Congress, වර්ගය B1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
2 B 12Pfg 13.07 - 13.07 - USD  Info
3 B1 30Pfg 16.34 - 21.78 - USD  Info
2‑3 29.41 - 34.85 - USD 
1949 Stamp Day

30. October WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 13 x 13½

[Stamp Day, වර්ගය C]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
4 C 12+3 Pfg 8.71 - 8.71 - USD  Info
1950 The Championship of Winter Sports

2. March WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 සිදුර: 13 x 13½

[The Championship of Winter Sports, වර්ගය D] [The Championship of Winter Sports, වර්ගය E]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
5 D 12Pfg 10.89 - 6.54 - USD  Info
6 E 24Pfg 13.07 - 10.89 - USD  Info
5‑6 23.96 - 17.43 - USD 
1950 The Spring Fair of Leipzig

5. March WM: 1 සිදුර: 13

[The Spring Fair of Leipzig, වර්ගය F] [The Spring Fair of Leipzig, වර්ගය G]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
7 F 24+12 Pfg 13.07 - 13.07 - USD  Info
8 G 30+14 Pfg 13.07 - 16.34 - USD  Info
7‑8 26.14 - 29.41 - USD 
[The 60th Anniversary of the 1st.of May Celebrations, වර්ගය H]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
9 H 30Pfg 27.23 - 27.23 - USD  Info
1950 President Wilhelm Pieck

27. May WM: 1 මෝස්තරය: Gravenhorst කැටයම: Stampatore: Deutsche Wertpapierdruckerei (VEB) සිදුර: 13 x 12½

[President Wilhelm Pieck, වර්ගය I] [President Wilhelm Pieck, වර්ගය I1] [President Wilhelm Pieck, වර්ගය J] [President Wilhelm Pieck, වර්ගය J1] [President Wilhelm Pieck, වර්ගය J2]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
10 I 12Pfg 32.68 - 2.18 - USD  Info
11 I1 24Pfg 43.57 - 0.82 - USD  Info
12 J 1DM 32.68 - 4.36 - USD  Info
13 J1 2DM 21.78 - 4.36 - USD  Info
14 J2 5DM 8.71 - 1.09 - USD  Info
10‑14 139 - 12.81 - USD 
[The 200th Anniversary of the Death of Johann Sebastian Bach, වර්ගය K] [The 200th Anniversary of the Death of Johann Sebastian Bach, වර්ගය L] [The 200th Anniversary of the Death of Johann Sebastian Bach, වර්ගය M] [The 200th Anniversary of the Death of Johann Sebastian Bach, වර්ගය N]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
15 K 12+4 Pfg 8.71 - 5.45 - USD  Info
16 L 24+6 Pfg 8.71 - 6.54 - USD  Info
17 M 30+8 Pfg 13.07 - 13.07 - USD  Info
18 N 50+16 Pfg 21.78 - 16.34 - USD  Info
15‑18 52.27 - 41.40 - USD 
1950 Debria Stamp Exhibition

1. July WM: 1 සිදුර: 13½

[Debria Stamp Exhibition, වර්ගය O]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
19 O 84+41 Pfg 65.35 - 16.34 - USD  Info
[The 250th Anniversary of the Academy of Science in Berlin, වර්ගය P] [The 250th Anniversary of the Academy of Science in Berlin, වර්ගය Q] [The 250th Anniversary of the Academy of Science in Berlin, වර්ගය R] [The 250th Anniversary of the Academy of Science in Berlin, වර්ගය S] [The 250th Anniversary of the Academy of Science in Berlin, වර්ගය T]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
20 P 1Pfg 6.54 - 2.18 - USD  Info
21 Q 5Pfg 10.89 - 5.45 - USD  Info
22 R 6Pfg 13.07 - 5.45 - USD  Info
23 S 8Pfg 21.78 - 16.34 - USD  Info
24 T 10Pfg 16.34 - 16.34 - USD  Info
20‑24 68.62 - 45.76 - USD 
[The 250th Anniversary of the Academy of Science in Berlin, වර්ගය U] [The 250th Anniversary of the Academy of Science in Berlin, වර්ගය V] [The 250th Anniversary of the Academy of Science in Berlin, වර්ගය W] [The 250th Anniversary of the Academy of Science in Berlin, වර්ගය X] [The 250th Anniversary of the Academy of Science in Berlin, වර්ගය Y]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
25 U 12Pfg 6.54 - 5.45 - USD  Info
26 V 16Pfg 32.68 - 27.23 - USD  Info
27 W 20Pfg 21.78 - 21.78 - USD  Info
28 X 24Pfg 32.68 - 5.45 - USD  Info
29 Y 50Pfg 32.68 - 27.23 - USD  Info
25‑29 126 - 87.14 - USD 
1950 Debria Stamp Exhibition

26. August WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 2

[Debria Stamp Exhibition, වර්ගය ]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
30 C1 12+3 Pfg 65.35 - 65.35 - USD  Info
31 O1 84+41 Pfg 65.35 - 65.35 - USD  Info
30‑31MI 217 - 217 - USD 
30‑31 130 - 130 - USD 
[The 750th Anniversary of Mansfelder's Cobbermines, වර්ගය Z] [The 750th Anniversary of Mansfelder's Cobbermines, වර්ගය AA]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
32 Z 12Pfg 8.71 - 10.89 - USD  Info
33 AA 24Pfg 13.07 - 13.07 - USD  Info
32‑33 21.78 - 23.96 - USD 
1950 Popular Election

28. September WM: 1 මෝස්තරය: si-nuovo සිදුර: 13

[Popular Election, වර්ගය AB]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
34 AB 24Pfg 21.78 - 8.71 - USD  Info
1950 The Day of Peace

15. December WM: 1 සිදුර: 13

[The Day of Peace, වර්ගය AC] [The Day of Peace, වර්ගය AD] [The Day of Peace, වර්ගය AE] [The Day of Peace, වර්ගය AF]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
35 AC 6Pfg 5.45 - 5.45 - USD  Info
36 AD 8Pfg 4.36 - 2.18 - USD  Info
37 AE 12Pfg 10.89 - 4.36 - USD  Info
38 AF 24Pfg 8.71 - 2.18 - USD  Info
35‑38 29.41 - 14.17 - USD 
[The Championship of Winter Sports, වර්ගය AG] [The Championship of Winter Sports, වර්ගය AH]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
39 AG 12Pfg 13.07 - 10.89 - USD  Info
40 AH 24Pfg 16.34 - 13.07 - USD  Info
39‑40 29.41 - 23.96 - USD 
1951 The Leipzig Fair

4. March WM: 1 සිදුර: 13

[The Leipzig Fair, වර්ගය AI] [The Leipzig Fair, වර්ගය AI1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
41 AI 24Pfg 27.23 - 21.78 - USD  Info
42 AI1 50Pfg 27.23 - 21.78 - USD  Info
41‑42 54.46 - 43.56 - USD 
[Oder-Neisse Line - Treaty Between Poland & East Germany, වර්ගය AJ] [Oder-Neisse Line - Treaty Between Poland & East Germany, වර්ගය AJ1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
43 AJ 24Pfg 27.23 - 27.23 - USD  Info
44 AJ1 50Pfg 27.23 - 27.23 - USD  Info
43‑44 54.46 - 54.46 - USD 
1951 German-Chinese Friendship Month

27. June WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 25 මෝස්තරය: Martens

[German-Chinese Friendship Month, වර්ගය AK] [German-Chinese Friendship Month, වර්ගය AL] [German-Chinese Friendship Month, වර්ගය AK1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
45 AK 12Pfg 108 - 43.57 - USD  Info
46 AL 24Pfg 217 - 54.46 - USD  Info
47 AK1 50Pfg 108 - 21.78 - USD  Info
45‑47 435 - 119 - USD 
[Youth Peace Congress in Berlin, වර්ගය AM] [Youth Peace Congress in Berlin, වර්ගය AN] [Youth Peace Congress in Berlin, වර්ගය AM1] [Youth Peace Congress in Berlin, වර්ගය AN1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
48 AM 12Pfg 16.34 - 8.71 - USD  Info
49 AN 24Pfg 16.34 - 5.45 - USD  Info
50 AM1 30Pfg 21.78 - 13.07 - USD  Info
51 AN1 50Pfg 16.34 - 13.07 - USD  Info
48‑51 70.80 - 40.30 - USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය