ෆැරෝ දූපත් (පිටුව 1/22)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: ෆැරෝ දූපත් - තැපැල් මුද්දර (1975 - 2024) - 1084 මුද්දර .

1975 First Definitive Issue

30. January WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 මෝස්තරය: Lydia Laksefoss කැටයම: Czeslaw Slania සිදුර: 12¾

[First Definitive Issue, වර්ගය A] [First Definitive Issue, වර්ගය B] [First Definitive Issue, වර්ගය A1] [First Definitive Issue, වර්ගය B1] [First Definitive Issue, වර්ගය C] [First Definitive Issue, වර්ගය B2] [First Definitive Issue, වර්ගය A2] [First Definitive Issue, වර්ගය B3] [First Definitive Issue, වර්ගය C1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A 5øre 0.27 - 0.27 2.72 USD  Info
2 B 10øre 0.27 - 0.27 2.72 USD  Info
3 A1 50øre 0.27 - 0.27 6.53 USD  Info
4 B1 60øre 1.09 - 1.09 10.89 USD  Info
5 C 70øre 1.09 - 1.09 6.53 USD  Info
6 B2 80øre 0.54 - 0.54 2.72 USD  Info
7 A2 90øre 1.09 - 1.09 3.27 USD  Info
8 B3 120øre 1.09 - 0.54 10.89 USD  Info
9 C1 200øre 1.09 - 1.09 3.27 USD  Info
1‑9 6.80 - 6.25 49.54 USD 
1975 Introduction of the Financially Independent Postverk Føroya

30. January WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 මෝස්තරය: Lydia Laksafoss කැටයම: Czeslaw Slania සිදුර: 12¾

[Introduction of the Financially Independent Postverk Føroya, වර්ගය E] [Introduction of the Financially Independent Postverk Føroya, වර්ගය E1] [Introduction of the Financially Independent Postverk Føroya, වර්ගය G] [Introduction of the Financially Independent Postverk Føroya, වර්ගය H] [Introduction of the Financially Independent Postverk Føroya, වර්ගය I]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
10 E 250øre 1.09 - 0.82 3.27 USD  Info
11 E1 300øre 6.53 - 2.18 10.89 USD  Info
12 G 350øre 1.09 - 1.09 4.36 USD  Info
13 H 450øre 1.09 - 1.09 3.27 USD  Info
14 I 500øre 1.09 - 1.09 13.07 USD  Info
10‑14 10.89 - 6.27 34.86 USD 
1976 Introduction of the Financially Independent Postverk Føroya

1. April WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 මෝස්තරය: Fridtjof Joensen et Zacharias Heinesen කැටයම: Czesław Słania සිදුර: 12¾ x 13

[Introduction of the Financially Independent Postverk Føroya, වර්ගය J] [Introduction of the Financially Independent Postverk Føroya, වර්ගය K] [Introduction of the Financially Independent Postverk Føroya, වර්ගය L]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
15 J 125øre 1.63 - 1.09 3.27 USD  Info
16 K 160øre 0.54 - 0.54 8.71 USD  Info
17 L 800øre 2.18 - 1.09 4.36 USD  Info
15‑17 4.35 - 2.72 16.34 USD 
1977 The Faroese Fishing Industry

28. April WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 20 මෝස්තරය: Torben Lundberg කැටයම: H.J Bard සිදුර: 14¾ x 14

[The Faroese Fishing Industry, වර්ගය M] [The Faroese Fishing Industry, වර්ගය N] [The Faroese Fishing Industry, වර්ගය O] [The Faroese Fishing Industry, වර්ගය P]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
18 M 100øre 5.44 - 4.36 27.22 USD  Info
19 N 125øre 0.82 - 0.54 5.44 USD  Info
20 O 160øre 0.82 - 0.82 27.22 USD  Info
21 P 600øre 1.63 - 1.09 21.78 USD  Info
18‑21 8.71 - 6.81 81.66 USD 
1977 Bird Life

29. September WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 20 මෝස්තරය: Stan Scott සිදුර: 14¾ x 14

[Bird Life, වර්ගය Q] [Bird Life, වර්ගය R] [Bird Life, වර්ගය S]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
22 Q 70øre 0.27 - 0.27 8.71 USD  Info
23 R 180øre 0.27 - 0.27 10.89 USD  Info
24 S 250øre 0.54 - 0.54 8.71 USD  Info
22‑24 1.08 - 1.08 28.31 USD 
1978 Mykines

26. January WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 20 මෝස්තරය: Charles Göttsche

[Mykines, වර්ගය T] [Mykines, වර්ගය U] [Mykines, වර්ගය V] [Mykines, වර්ගය W] [Mykines, වර්ගය X]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
25 T 100øre 0.27 - 0.27 3.27 USD  Info
26 U 130øre 0.54 - 0.54 10.89 USD  Info
27 V 140øre 0.54 - 0.54 2.18 USD  Info
28 W 150øre 0.54 - 0.54 2.72 USD  Info
29 X 180øre 0.54 - 0.54 6.53 USD  Info
25‑29 2.43 - 2.43 25.59 USD 
1978 Sea Birds

13. April WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 20 මෝස්තරය: Holger Philipsen සිදුර: 12 x 12¾

[Sea Birds, වර්ගය Y] [Sea Birds, වර්ගය Z] [Sea Birds, වර්ගය AA]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
30 Y 140øre 0.54 - 0.54 3.27 USD  Info
31 Z 180øre 0.54 - 0.54 10.89 USD  Info
32 AA 400øre 1.09 - 1.09 10.89 USD  Info
30‑32 2.17 - 2.17 25.05 USD 
1978 The 50th Anniversary of the Y.W.C.A. Girl Scouts

7. December WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 20 මෝස්තරය: Frits Johannesen සිදුර: 14

[The 50th Anniversary of the Y.W.C.A. Girl Scouts, වර්ගය AB]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
33 AB 140øre 0.54 - 0.54 6.53 USD  Info
1978 The 150th Anniversary of the Public Library in Torshavn

7. December WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 20 මෝස්තරය: Flora Heilmann and Bàrdur Jàkubsson කැටයම: Czeslaw Slania සිදුර: 13

[The 150th Anniversary of the Public Library in Torshavn, වර්ගය AC] [The 150th Anniversary of the Public Library in Torshavn, වර්ගය AD]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
34 AC 140øre 0.54 - 0.54 5.44 USD  Info
35 AD 180øre 0.54 - 0.54 21.78 USD  Info
34‑35 1.08 - 1.08 27.22 USD 
1979 Faroese Ram

19. March WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 20 මෝස්තරය: Ewald Larsen et Andreas Arge කැටයම: Czeslaw Slania සිදුර: 12

[Faroese Ram, වර්ගය AE]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
36 AE 25Kr 5.44 - 2.18 16.33 USD  Info
1979 EUROPA Stamps - Post & Telecommunications

7. May WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 20 මෝස්තරය: Holger Philipsen කැටයම: Czeslaw Slania සිදුර: 12

[EUROPA Stamps - Post & Telecommunications, වර්ගය AF] [EUROPA Stamps - Post & Telecommunications, වර්ගය AG]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
37 AF 140øre 0.54 - 0.54 32.67 USD  Info
38 AG 180øre 0.54 - 0.54 32.67 USD  Info
37‑38 1.08 - 1.08 65.34 USD 
1979 International Year of the Child

1. October WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 20 මෝස්තරය: children කැටයම: Czeslaw Slania සිදුර: 12 x 11¾

[International Year of the Child, වර්ගය AH] [International Year of the Child, වර්ගය AI] [International Year of the Child, වර්ගය AJ]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
39 AH 110øre 0.54 - 0.54 6.53 USD  Info
40 AI 150øre 0.54 - 0.54 1.63 USD  Info
41 AJ 200øre 0.54 - 0.54 4.36 USD  Info
39‑41 1.62 - 1.62 12.52 USD 
1980 Flowers

17. March WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 20 මෝස්තරය: Bàrdur Jàkubsson කැටයම: Czesław Słania සිදුර: 11¾ x 11½

[Flowers, වර්ගය AK] [Flowers, වර්ගය AL] [Flowers, වර්ගය AM] [Flowers, වර්ගය AN] [Flowers, වර්ගය AO]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
42 AK 90øre 0.27 - 0.27 3.27 USD  Info
43 AL 110øre 0.54 - 0.54 3.27 USD  Info
44 AM 150øre 0.54 - 0.54 1.63 USD  Info
45 AN 200øre 0.54 - 0.54 3.27 USD  Info
46 AO 400øre 1.09 - 1.09 3.27 USD  Info
42‑46 2.98 - 2.98 14.71 USD 
1980 EUROPA Stamps - Famous People

6. October WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 20 කැටයම: Czeslaw Slania සිදුර: 11½ x 11¾

[EUROPA Stamps - Famous People, වර්ගය AP] [EUROPA Stamps - Famous People, වර්ගය AQ]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
47 AP 150øre 0.54 - 0.54 1.63 USD  Info
48 AQ 200øre 0.54 - 0.54 2.72 USD  Info
47‑48 1.08 - 1.08 4.35 USD 
1980 Pews of the Kirkjubøur Church

6. October WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 20 කැටයම: Czeslaw Slania සිදුර: 13¾ x 13¼

[Pews of the Kirkjubøur Church, වර්ගය AR] [Pews of the Kirkjubøur Church, වර්ගය AS] [Pews of the Kirkjubøur Church, වර්ගය AT] [Pews of the Kirkjubøur Church, වර්ගය AU]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
49 AR 110øre 0.54 - 0.54 3.27 USD  Info
50 AS 140øre 0.54 - 0.54 3.27 USD  Info
51 AT 150øre 0.54 - 0.54 1.63 USD  Info
52 AU 200øre 0.54 - 0.54 4.36 USD  Info
49‑52 2.16 - 2.16 12.53 USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය