ගුවර්න්සිය (පිටුව 1/41)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: ගුවර්න්සිය - තැපැල් මුද්දර (1969 - 2024) - 2018 මුද්දර .

1969 -1970 Daily Stamps

WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: R. Granger Barrett කැටයම: Harrison සිදුර: 14½

[Daily Stamps, වර්ගය A] [Daily Stamps, වර්ගය B] [Daily Stamps, වර්ගය C] [Daily Stamps, වර්ගය D] [Daily Stamps, වර්ගය E] [Daily Stamps, වර්ගය F] [Daily Stamps, වර්ගය G] [Daily Stamps, වර්ගය H] [Daily Stamps, වර්ගය I] [Daily Stamps, වර්ගය J] [Daily Stamps, වර්ගය K] [Daily Stamps, වර්ගය L] [Daily Stamps, වර්ගය M] [Daily Stamps, වර්ගය N] [Daily Stamps, වර්ගය O] [Daily Stamps, වර්ගය P]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A ½P 0.27 - 0.27 - USD  Info
2 B 1P 0.27 - 0.27 - USD  Info
3 C 1½P 0.27 - 0.27 - USD  Info
4 D 2P 0.27 - 0.27 - USD  Info
5 E 3P 0.54 - 0.54 - USD  Info
6 F 4P 0.54 - 0.54 - USD  Info
7 G 5P 0.54 - 0.54 - USD  Info
8 H 6P 0.54 - 0.54 - USD  Info
9 I 9P 0.54 - 0.54 - USD  Info
10 J 1Sh 0.54 - 0.54 - USD  Info
11 K 1´6Sh´P 0.54 - 0.54 - USD  Info
12 L 1´9Sh´P 2.18 - 2.18 - USD  Info
13 M 2´6Sh´P 8.71 - 5.44 - USD  Info
14 N 5Sh 4.36 - 4.36 - USD  Info
15 O 10Sh 32.67 - 32.67 - USD  Info
16 P 2.72 - 2.18 - USD  Info
1‑16 55.50 - 51.69 - USD 
1969 The 200th Anniversary of the Birth of General Brock

1. December WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Format. කැටයම: Format. සිදුර: 13½ - 14

[The 200th Anniversary of the Birth of General Brock, වර්ගය Q] [The 200th Anniversary of the Birth of General Brock, වර්ගය R] [The 200th Anniversary of the Birth of General Brock, වර්ගය S] [The 200th Anniversary of the Birth of General Brock, වර්ගය T]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
17 Q 4P 0.54 - 0.54 - USD  Info
18 R 5P 0.54 - 0.54 - USD  Info
19 S 1´9Sh´P 1.63 - 1.63 - USD  Info
20 T 2´6Sh´P 1.63 - 1.63 - USD  Info
17‑20 4.34 - 4.34 - USD 
1970 The 25th Anniversary of the Liberation

9. May WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Courvoisier. කැටයම: Courvoisier. සිදුර: 11½

[The 25th Anniversary of the Liberation, වර්ගය U] [The 25th Anniversary of the Liberation, වර්ගය V] [The 25th Anniversary of the Liberation, වර්ගය W]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
21 U 4P 0.54 - 0.54 - USD  Info
22 V 5P 0.54 - 0.54 - USD  Info
23 W 1´6Sh´P 3.27 - 3.27 - USD  Info
21‑23 4.35 - 4.35 - USD 
1970 Gardening and Agriculture

12. August WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Courvoisier. කැටයම: Courvoisier. සිදුර: 11½

[Gardening and Agriculture, වර්ගය X] [Gardening and Agriculture, වර්ගය Y] [Gardening and Agriculture, වර්ගය Z] [Gardening and Agriculture, වර්ගය AA]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
24 X 4P 1.09 - 0.27 - USD  Info
25 Y 5P 1.09 - 0.27 - USD  Info
26 Z 9P 6.53 - 3.27 - USD  Info
27 AA 1´6Sh´P 8.71 - 4.36 - USD  Info
24‑27 17.42 - 8.17 - USD 
1970 Christmas Stamps

11. October WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Courvoisier. කැටයම: Courvoisier. සිදුර: 11½

[Christmas Stamps, වර්ගය AB] [Christmas Stamps, වර්ගය AC] [Christmas Stamps, වර්ගය AD] [Christmas Stamps, වර්ගය AE]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
28 AB 4P 0.54 - 0.54 - USD  Info
29 AC 5P 0.54 - 0.54 - USD  Info
30 AD 9P 2.18 - 1.63 - USD  Info
31 AE 1´6Sh´P 2.72 - 2.18 - USD  Info
28‑31 5.98 - 4.89 - USD 
1971 Daily Stamps

6. January WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: R. Granger Barrett කැටයම: Harrison සිදුර: 14½

[Daily Stamps, වර්ගය A1] [Daily Stamps, වර්ගය B1] [Daily Stamps, වර්ගය C1] [Daily Stamps, වර්ගය F1] [Daily Stamps, වර්ගය G1] [Daily Stamps, වර්ගය E1] [Daily Stamps, වර්ගය L1] [Daily Stamps, වර්ගය D2] [Daily Stamps, වර්ගය L2] [Daily Stamps, වර්ගය H1] [Daily Stamps, වර්ගය J1] [Daily Stamps, වර්ගය I1] [Daily Stamps, වර්ගය M1] [Daily Stamps, වර්ගය N1] [Daily Stamps, වර්ගය O1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
32 A1 ½P 0.27 - 0.27 - USD  Info
33 B1 1P 0.27 - 0.27 - USD  Info
34 C1 1½P 0.27 - 0.27 - USD  Info
35 F1 2P 0.27 - 0.27 - USD  Info
36 G1 2½P 0.27 - 0.27 - USD  Info
37 E1 3P 0.54 - 0.54 - USD  Info
38 L1 3½P 0.54 - 0.54 - USD  Info
39 D2 4P 0.54 - 0.54 - USD  Info
40 L2 5P 0.27 - 0.27 - USD  Info
41 H1 6P 0.54 - 0.54 - USD  Info
42 J1 7½P 0.54 - 0.54 - USD  Info
43 I1 9P 0.82 - 0.82 - USD  Info
44 M1 10P 3.27 - 2.18 - USD  Info
45 N1 20P 1.63 - 1.63 - USD  Info
46 O1 50P 2.18 - 2.18 - USD  Info
32‑46 12.22 - 11.13 - USD 
1971 The 105th Anniversary of the Death of Thomas de la Rues

2. June WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14 x 13½

[The 105th Anniversary of the Death of Thomas de la Rues, වර්ගය AF] [The 105th Anniversary of the Death of Thomas de la Rues, වර්ගය AG] [The 105th Anniversary of the Death of Thomas de la Rues, වර්ගය AH] [The 105th Anniversary of the Death of Thomas de la Rues, වර්ගය AI]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
47 AF 2P 0.82 - 0.54 - USD  Info
48 AG 2½P 0.82 - 0.54 - USD  Info
49 AH 4P 3.27 - 2.72 - USD  Info
50 AI 7½P 4.36 - 2.72 - USD  Info
47‑50 9.27 - 6.52 - USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය