අයිල් ඔෆ් මෑන් (පිටුව 1/59)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: අයිල් ඔෆ් මෑන් - තැපැල් මුද්දර (1973 - 2024) - 2905 මුද්දර .

1973 Postal Independence

5. July WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: W Nicholson කැටයම: Courvoisier S. A. සිදුර: 11½

[Postal Independence, වර්ගය A] [Postal Independence, වර්ගය B] [Postal Independence, වර්ගය C] [Postal Independence, වර්ගය D] [Postal Independence, වර්ගය E] [Postal Independence, වර්ගය F] [Postal Independence, වර්ගය G] [Postal Independence, වර්ගය H] [Postal Independence, වර්ගය I] [Postal Independence, වර්ගය J] [Postal Independence, වර්ගය K] [Postal Independence, වර්ගය L] [Postal Independence, වර්ගය M] [Postal Independence, වර්ගය N] [Postal Independence, වර්ගය O] [Postal Independence, වර්ගය P]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A ½p 0.27 - 0.27 - USD  Info
2 B 1p 0.27 - 0.27 - USD  Info
3 C 1½p 0.27 - 0.27 - USD  Info
4 D 2p 0.27 - 0.27 - USD  Info
5 E 2½p 0.27 - 0.27 - USD  Info
6 F 3p 0.27 - 0.27 - USD  Info
7 G 3½p 0.27 - 0.27 - USD  Info
8 H 4p 0.27 - 0.27 - USD  Info
9 I 5p 0.27 - 0.27 - USD  Info
10 J 6p 0.54 - 0.54 - USD  Info
11 K 7½p 0.54 - 0.54 - USD  Info
12 L 9p 0.54 - 0.54 - USD  Info
13 M 10p 0.54 - 0.54 - USD  Info
14 N 20p 0.54 - 0.54 - USD  Info
15 O 50p 2.18 - 1.63 - USD  Info
16 P 13.07 - 10.89 - USD  Info
1‑16 20.38 - 17.65 - USD 
1973 Postal Independence

5. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 11½

[Postal Independence, වර්ගය Q]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
17 Q 15p 1.09 - 1.09 - USD  Info
1973 The 100th Anniversary of Steam Railway

4. August WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14¾ x 14

[The 100th Anniversary of Steam Railway, වර්ගය R] [The 100th Anniversary of Steam Railway, වර්ගය S] [The 100th Anniversary of Steam Railway, වර්ගය T] [The 100th Anniversary of Steam Railway, වර්ගය U]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
18 R 2½p 0.54 - 0.54 - USD  Info
19 S 3p 0.54 - 0.54 - USD  Info
20 T 7½p 1.63 - 1.09 - USD  Info
21 U 9p 0.54 - 0.54 - USD  Info
18‑21 3.25 - 2.71 - USD 
1973 Manx Grand Prix - Golden Jubilee, 1923-1973

4. September WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14½

[Manx Grand Prix - Golden Jubilee, 1923-1973, වර්ගය V] [Manx Grand Prix - Golden Jubilee, 1923-1973, වර්ගය W]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
22 V 3p 0.27 - 0.27 - USD  Info
23 W 3.50p 0.27 - 0.27 - USD  Info
22‑23 0.54 - 0.54 - USD 
1973 Anniversary of Princess Ann and Captain Mark Philips

14. November WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14

[Anniversary of Princess Ann and Captain Mark Philips, වර්ගය X]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
24 X 25p 0.27 - 0.27 - USD  Info
1974 The 150th Anniversary of the Royal National Lifeboat Institution

6. March WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: J. Nicholson කැටයම: Courvoisier සිදුර: 11½

[The 150th Anniversary of the Royal National Lifeboat Institution, වර්ගය Y] [The 150th Anniversary of the Royal National Lifeboat Institution, වර්ගය Z] [The 150th Anniversary of the Royal National Lifeboat Institution, වර්ගය AA] [The 150th Anniversary of the Royal National Lifeboat Institution, වර්ගය AB]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
25 Y 3p 0.27 - 0.27 - USD  Info
26 Z 3½p 0.27 - 0.27 - USD  Info
27 AA 8p 0.54 - 0.54 - USD  Info
28 AB 10p 0.54 - 0.54 - USD  Info
25‑28 1.62 - 1.62 - USD 
1974 Winners of the Isle of Man TT Motorcycle Races

29. May WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: J. Nicholson කැටයම: De La Rue සිදුර: 11½

[Winners of the Isle of Man TT Motorcycle Races, වර්ගය AC] [Winners of the Isle of Man TT Motorcycle Races, වර්ගය AD] [Winners of the Isle of Man TT Motorcycle Races, වර්ගය AE] [Winners of the Isle of Man TT Motorcycle Races, වර්ගය AF]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
29 AC 3p 0.27 - 0.27 - USD  Info
30 AD 3½p 0.27 - 0.27 - USD  Info
31 AE 8p 0.54 - 0.54 - USD  Info
32 AF 10p 0.82 - 0.54 - USD  Info
29‑32 1.90 - 1.62 - USD 
1974 Historical Motives

18. September WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: J. Nicholson. කැටයම: Questa. සිදුර: 14

[Historical Motives, වර්ගය AG] [Historical Motives, වර්ගය AH] [Historical Motives, වර්ගය AI] [Historical Motives, වර්ගය AJ]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
33 AG 3½p 0.27 - 0.27 - USD  Info
34 AH 4½p 0.27 - 0.27 - USD  Info
35 AI 8p 0.54 - 0.54 - USD  Info
36 AJ 10p 0.54 - 0.54 - USD  Info
33‑36 1.62 - 1.62 - USD 
1974 The 100th Anniversary of the Birth of Sir Winston Churchill

22. November WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: G.V.H. Kneale කැටයම: Courvoisier S.A. සිදුර: 11½

[The 100th Anniversary of the Birth of Sir Winston Churchill, වර්ගය ]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
37 AK 3½p 0.27 - 0.27 - USD  Info
38 AL 4½p 0.27 - 0.27 - USD  Info
39 AM 8p 0.27 - 0.27 - USD  Info
40 AN 20p 1.63 - 1.09 - USD  Info
37‑40 2.45 - 2.18 - USD 
37‑40 2.44 - 1.90 - USD 
1975 New Values

8. January WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 11½

[New Values, වර්ගය E1] [New Values, වර්ගය K1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
41 E1 4½p 0.27 - 0.27 - USD  Info
42 K1 8p 0.27 - 0.27 - USD  Info
41‑42 0.54 - 0.54 - USD 
1975 Commemorating Manx Pioneers, 1825-1975

14. March WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: J.H. Nicholson. කැටයම: Courvoisier. සිදුර: 11½

[Commemorating Manx Pioneers, 1825-1975, වර්ගය AO] [Commemorating Manx Pioneers, 1825-1975, වර්ගය AP] [Commemorating Manx Pioneers, 1825-1975, වර්ගය AQ] [Commemorating Manx Pioneers, 1825-1975, වර්ගය AR]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
43 AO 4½p 0.27 - 0.27 - USD  Info
44 AP 5½p 0.27 - 0.27 - USD  Info
45 AQ 8p 0.54 - 0.54 - USD  Info
46 AR 10p 0.54 - 0.54 - USD  Info
43‑46 1.62 - 1.62 - USD 
1975 New Values

28. May WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: J.H. Nicholson කැටයම: Courvoisier S. A. සිදුර: 11½

[New Values, වර්ගය F1] [New Values, වර්ගය D1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
47 F1 5½p 0.27 - 0.27 - USD  Info
48 D1 7p 0.54 - 0.54 - USD  Info
47‑48 0.81 - 0.81 - USD 
1975 Winners of the Isle of Man TT Motorcycle Races

28. May WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: J.H. Nicholson. කැටයම: Waddington. සිදුර: 11½

[Winners of the Isle of Man TT Motorcycle Races, වර්ගය AS] [Winners of the Isle of Man TT Motorcycle Races, වර්ගය AT] [Winners of the Isle of Man TT Motorcycle Races, වර්ගය AU] [Winners of the Isle of Man TT Motorcycle Races, වර්ගය AV]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
49 AS 5½p 0.27 - 0.27 - USD  Info
50 AT 7p 0.54 - 0.54 - USD  Info
51 AU 10p 0.54 - 0.54 - USD  Info
52 AV 12p 0.54 - 0.54 - USD  Info
49‑52 1.89 - 1.89 - USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය