ලැට්වියාව (පිටුව 1/27)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: ලැට්වියාව - තැපැල් මුද්දර (1918 - 2024) - 1310 මුද්දර .

1918 Printed on the Backs of German Military Maps

18. December WM: කිසිවක් නැත සිදුර: Imperforated

[Printed on the Backs of German Military Maps, වර්ගය A] [Printed on the Backs of German Military Maps, වර්ගය A1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A 5K - 0.27 0.54 - USD  Info
1A A1 5K - 2.18 6.54 - USD  Info
1919 Printed on Paper with Blue Rouled Lines

WM: කිසිවක් නැත

[Printed on Paper with Blue Rouled Lines, වර්ගය A2] [Printed on Paper with Blue Rouled Lines, වර්ගය A3] [Printed on Paper with Blue Rouled Lines, වර්ගය A5] [Printed on Paper with Blue Rouled Lines, වර්ගය A7]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
2 A2 5K - 2.18 4.36 - USD  Info
2A* A3 5K - 0.27 0.27 - USD  Info
3 A4 10K - 2.18 4.36 - USD  Info
3A* A5 10K - 0.27 0.27 - USD  Info
4 A6 15K - 8.71 10.89 - USD  Info
4A* A7 15K - 16.34 16.34 - USD  Info
2‑4 - 13.07 19.61 - USD 
1919 Printed on Thin Pelure Paper

5. February WM: කිසිවක් නැත සිදුර: Imperforated

[Printed on Thin Pelure Paper, වර්ගය A8] [Printed on Thin Pelure Paper, වර්ගය A9] [Printed on Thin Pelure Paper, වර්ගය A10] [Printed on Thin Pelure Paper, වර්ගය A11] [Printed on Thin Pelure Paper, වර්ගය A12] [Printed on Thin Pelure Paper, වර්ගය A13] [Printed on Thin Pelure Paper, වර්ගය A14] [Printed on Thin Pelure Paper, වර්ගය A15] [Printed on Thin Pelure Paper, වර්ගය A16]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
5 A8 3K - 43.57 43.57 - USD  Info
6 A9 5K - 0.82 0.82 - USD  Info
7 A10 10K - 4.36 3.27 - USD  Info
8 A11 15K - 3.27 4.36 - USD  Info
9 A12 20K - 4.36 5.45 - USD  Info
10 A13 25K - 108 136 - USD  Info
11 A14 35K - 5.45 8.71 - USD  Info
12 A15 50K - 6.54 10.89 - USD  Info
13 A16 75K - 10.89 13.07 - USD  Info
5‑13 - 188 226 - USD 
1919 As Previous Edition - Perforated

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 11½ and 9½

[As Previous Edition - Perforated, වර්ගය A17] [As Previous Edition - Perforated, වර්ගය A18] [As Previous Edition - Perforated, වර්ගය A19] [As Previous Edition - Perforated, වර්ගය A20] [As Previous Edition - Perforated, වර්ගය A21] [As Previous Edition - Perforated, වර්ගය A22] [As Previous Edition - Perforated, වර්ගය A23] [As Previous Edition - Perforated, වර්ගය A24]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
5A A17 3K - 43.57 54.46 - USD  Info
6A A18 5K - 3.27 4.36 - USD  Info
7A A19 10K - 5.45 6.54 - USD  Info
8A A20 15K - 5.45 6.54 - USD  Info
9A A21 20K - 6.54 6.54 - USD  Info
11A A22 35K - 16.34 16.34 - USD  Info
12A A23 50K - 16.34 16.34 - USD  Info
13A A24 75K - 21.78 27.23 - USD  Info
1919 Same Drawing - Watermarked

WM: 1 සිදුර: Imperforated

[Same Drawing - Watermarked, වර්ගය A25] [Same Drawing - Watermarked, වර්ගය A26] [Same Drawing - Watermarked, වර්ගය A27] [Same Drawing - Watermarked, වර්ගය A28] [Same Drawing - Watermarked, වර්ගය A29] [Same Drawing - Watermarked, වර්ගය A31] [Same Drawing - Watermarked, වර්ගය A32] [Same Drawing - Watermarked, වර්ගය A33]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
5B A25 3K - 5.45 5.45 - USD  Info
6B A26 5K - 0.27 0.27 - USD  Info
7B A27 10K - 0.27 0.27 - USD  Info
8B A28 15K - 0.27 0.27 - USD  Info
9B A29 20K - 0.27 0.27 - USD  Info
10A A30 25K - 43.57 54.46 - USD  Info
11B A31 35K - 0.27 0.27 - USD  Info
12B A32 50K - 0.27 0.27 - USD  Info
13B A33 75K - 2.72 3.27 - USD  Info
1919 Liberation of Riga

11. April WM: 1 සිදුර: Imperforated

[Liberation of Riga, වර්ගය B] [Liberation of Riga, වර්ගය B1] [Liberation of Riga, වර්ගය B2]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
14 B 5K - 0.27 0.27 - USD  Info
15 B1 15K - 0.27 0.27 - USD  Info
16 B2 35K - 0.27 0.82 - USD  Info
14‑16 - 0.81 1.36 - USD 
1919 Same - Printed on Thin Pelure Paper and Unwatermarked

11. April WM: කිසිවක් නැත සිදුර: Imperforated

[Same - Printed on Thin Pelure Paper and Unwatermarked, වර්ගය B3] [Same - Printed on Thin Pelure Paper and Unwatermarked, වර්ගය B4] [Same - Printed on Thin Pelure Paper and Unwatermarked, වර්ගය B5]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
14A B3 5K - 10.89 16.34 - USD  Info
15A B4 15K - 10.89 16.34 - USD  Info
16A B5 35K - 27.23 16.34 - USD  Info
1919 Northern Latvia

3. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: Imperforated

[Northern Latvia, වර්ගය C] [Northern Latvia, වර්ගය C1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
17 C 10K - 0.82 1.09 - USD  Info
17A C1 10K - 0.82 0.54 - USD  Info
1919 Denomination in RUB

14. November WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 11½

[Denomination in RUB, වර්ගය A34] [Denomination in RUB, වර්ගය A35]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
18 A34 3R - 0.82 0.82 - USD  Info
19 A35 5R - 0.82 0.82 - USD  Info
18‑19 - 1.64 1.64 - USD 
1919 The 1st Anniversary of Independence

18. November WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Rihards Zariņš සිදුර: 11½

[The 1st Anniversary of Independence, වර්ගය D] [The 1st Anniversary of Independence, වර්ගය D1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
20 D 10K - 0.82 2.18 - USD  Info
20A D1 10K - 6.54 6.54 - USD  Info
1919 The 1st Anniversary of Independence

18. November WM: 2 සිදුර: 11½

[The 1st Anniversary of Independence, වර්ගය D2] [The 1st Anniversary of Independence, වර්ගය D3] [The 1st Anniversary of Independence, වර්ගය D4]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
21 D2 10K - 0.27 0.27 - USD  Info
22 D3 35K - 0.27 0.27 - USD  Info
23 D4 1R - 0.27 0.27 - USD  Info
21‑23 - 0.81 0.81 - USD 
1919 -1920 Liberation of Kurzeme

16. December WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 11½

[Liberation of Kurzeme, වර්ගය E] [Liberation of Kurzeme, වර්ගය E1] [Liberation of Kurzeme, වර්ගය E2] [Liberation of Kurzeme, වර්ගය E3]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
24 E 10K - 0.27 0.27 - USD  Info
25 E1 25K - 0.27 0.27 - USD  Info
26 E2 35K - 0.27 0.27 - USD  Info
27 E3 1R - 0.27 0.27 - USD  Info
24‑27 - 1.08 1.08 - USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය