මෝල්ටා (පිටුව 1/46)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: මෝල්ටා - තැපැල් මුද්දර (1860 - 2024) - 2292 මුද්දර .

1860 Queen Victoria

1. December WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 240 මෝස්තරය: Jean Ferdinand Joubert de la Ferté කැටයම: Jean Ferdinand Joubert de la' Ferte සිදුර: 14

[Queen Victoria, වර්ගය A] [Queen Victoria, වර්ගය A1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A ½P - 1088 435 - USD  Info
1a A1 ½P - 1306 653 - USD  Info
1863 -1879 Queen Victoria - Watermarked

WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 240 මෝස්තරය: Jean Ferdinand Joubert de la Ferté කැටයම: Jean Ferdinand Joubert de la' Ferte සිදුර: 14

[Queen Victoria - Watermarked, වර්ගය A2] [Queen Victoria - Watermarked, වර්ගය A3] [Queen Victoria - Watermarked, වර්ගය A4]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
2 A2 ½P - 108 87.11 - USD  Info
2A A3 ½P - 108 108 - USD  Info
2B A4 ½P - 217 136 - USD  Info
1882 Queen Victoria - Watermark 2

April WM: 2 කොළයේ ප්‍රමාණය: 240 මෝස්තරය: Jean Ferdinand Joubert de la Ferté කැටයම: Jean Ferdinand Joubert de la' Ferte සිදුර: 14

[Queen Victoria - Watermark 2, වර්ගය A5]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
3 A5 ½P - 32.67 54.44 - USD  Info
1885 Queen Victoria

1. January WM: 2 කොළයේ ප්‍රමාණය: 240 මෝස්තරය: Jean Ferdinand Joubert de la Ferté et De La Rue කැටයම: Aucun සිදුර: 14

[Queen Victoria, වර්ගය A6] [Queen Victoria, වර්ගය B] [Queen Victoria, වර්ගය C] [Queen Victoria, වර්ගය D] [Queen Victoria, වර්ගය C1] [Queen Victoria, වර්ගය C2]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
4 A6 ½P - 2.18 0.54 - USD  Info
5 B 1P - 3.27 0.82 - USD  Info
6 C 2P - 6.53 2.18 - USD  Info
7 D 2½P - 43.56 2.18 - USD  Info
8 C1 4P - 13.07 5.44 - USD  Info
9 C2 1Sh - 43.56 13.07 - USD  Info
4‑9 - 112 24.23 - USD 
1886 Queen Victoria

16. December WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 60 මෝස්තරය: Jean Ferdinand Joubert de la Ferté and De La Rue කැටයම: Aucun සිදුර: 14

[Queen Victoria, වර්ගය E]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
10 E 5Sh - 190 136 - USD  Info
1899 New Daily Stamps

4. February WM: 2 කොළයේ ප්‍රමාණය: 240 මෝස්තරය: Officiel du Bureau de poste කැටයම: Aucun සිදුර: 14

[New Daily Stamps, වර්ගය F] [New Daily Stamps, වර්ගය G]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
11 F 4½P - 13.07 13.07 - USD  Info
12 G 5P - 32.67 16.33 - USD  Info
11‑12 - 45.74 29.40 - USD 
1899 New Daily Stamps

4. February WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 60 කැටයම: Gustave Doré (St-Paul) සිදුර: 14

[New Daily Stamps, වර්ගය H] [New Daily Stamps, වර්ගය I]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
13 H 2´6Sh´P - 43.56 16.33 - USD  Info
14 I 10Sh - 108 87.11 - USD  Info
13‑14 - 152 103 - USD 
1901 Valletta Harbour

1. January WM: 2 කොළයේ ප්‍රමාණය: 240 මෝස්තරය: Officiel du Bureau de poste කැටයම: Aucun සිදුර: 14

[Valletta Harbour, වර්ගය J]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
15 J 1F - 1.09 0.54 - USD  Info
1902 Queen Victoria Surcharged

4. July WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 240 මෝස්තරය: Jean Ferdinand Joubert de la Ferté කැටයම: Aucun සිදුර: 14

[Queen Victoria Surcharged, වර්ගය D1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
16 D1 1/2½P - 0.54 1.63 - USD  Info
1903 -1904 King Edward VII

WM: 2 කොළයේ ප්‍රමාණය: 240 මෝස්තරය: Emil Fuchs කැටයම: Aucun සිදුර: 14

[King Edward VII, වර්ගය L] [King Edward VII, වර්ගය L1] [King Edward VII, වර්ගය L2] [King Edward VII, වර්ගය L3] [King Edward VII, වර්ගය L4] [King Edward VII, වර්ගය L5] [King Edward VII, වර්ගය L6]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
17 L ½P - 6.53 0.54 - USD  Info
18 L1 1P - 13.07 0.27 - USD  Info
19 L2 2P - 21.78 8.71 - USD  Info
20 L3 2½P - 16.33 5.44 - USD  Info
21 L4 3P - 1.63 0.82 - USD  Info
22 L5 4P - 32.67 16.33 - USD  Info
23 L6 1Sh - 16.33 8.71 - USD  Info
17‑23 - 108 40.82 - USD 
1904 -1906 Definitive Issues with New Watermark

WM: 3 කොළයේ ප්‍රමාණය: 240 මෝස්තරය: Emil Fuchs කැටයම: Aucun සිදුර: 14

[Definitive Issues with New Watermark, වර්ගය J1] [Definitive Issues with New Watermark, වර්ගය L7] [Definitive Issues with New Watermark, වර්ගය L8] [Definitive Issues with New Watermark, වර්ගය L9] [Definitive Issues with New Watermark, වර්ගය L10] [Definitive Issues with New Watermark, වර්ගය L11] [Definitive Issues with New Watermark, වර්ගය F1] [Definitive Issues with New Watermark, වර්ගය G1] [Definitive Issues with New Watermark, වර්ගය L12]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
24 J1 1F - 1.63 0.27 - USD  Info
25 L7 ½P - 3.27 0.54 - USD  Info
26 L8 1P - 10.89 0.54 - USD  Info
27 L9 2P - 6.53 1.09 - USD  Info
28 L10 2½P - 16.33 0.54 - USD  Info
29 L11 4P - 13.07 8.71 - USD  Info
30 F1 4½P - 27.22 10.89 - USD  Info
31 G1 5P - 32.67 6.53 - USD  Info
32 L12 1Sh - 65.33 3.27 - USD  Info
24‑32 - 176 32.38 - USD 
1907 -1911 New Colors

WM: 3 කොළයේ ප්‍රමාණය: 240 මෝස්තරය: Emil Fuchs කැටයම: Aucun සිදුර: 14

[New Colors, වර්ගය L13] [New Colors, වර්ගය L14] [New Colors, වර්ගය L15] [New Colors, වර්ගය L16] [New Colors, වර්ගය F2] [New Colors, වර්ගය G2] [New Colors, වර්ගය L17] [New Colors, වර්ගය L18]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
33 L13 1P - 1.63 0.54 - USD  Info
34 L14 2P - 3.27 5.44 - USD  Info
35 L15 2½P - 6.53 3.27 - USD  Info
36 L16 4P - 5.44 5.44 - USD  Info
37 F2 4½P - 5.44 5.44 - USD  Info
38 G2 5P - 5.44 5.44 - USD  Info
39 L17 1Sh - 10.89 3.27 - USD  Info
40 L18 5Sh - 87.11 87.11 - USD  Info
33‑40 - 125 115 - USD 
1914 -1919 King George V

WM: 3 කොළයේ ප්‍රමාණය: 120 (¼d-1s) or 60 (2s-5s) මෝස්තරය: Sir Bertram MacKennal කැටයම: Aucun සිදුර: 14

[King George V, වර්ගය M] [King George V, වර්ගය M1] [King George V, වර්ගය M2] [King George V, වර්ගය M3] [King George V, වර්ගය M4] [King George V, වර්ගය M5] [King George V, වර්ගය J2] [King George V, වර්ගය M6] [King George V, වර්ගය M7] [King George V, වර්ගය N] [King George V, වර්ගය N1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
41 M ¼P - 0.54 0.27 - USD  Info
42 M1 ½P - 1.63 0.54 - USD  Info
43 M2 1P - 1.09 0.27 - USD  Info
44 M3 2P - 8.71 0.27 - USD  Info
45 M4 2½P - 1.63 0.54 - USD  Info
46 M5 3P - 3.27 10.89 - USD  Info
47 J2 4P - 13.07 3.27 - USD  Info
48 M6 6P - 10.89 16.33 - USD  Info
49 M7 1Sh - 13.07 21.78 - USD  Info
50 N 2Sh - 65.33 32.67 - USD  Info
51 N1 5Sh - 87.11 108 - USD  Info
41‑51 - 206 195 - USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය