නෝර්වේ (පිටුව 1/45)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: නෝර්වේ - තැපැල් මුද්දර (1855 - 2024) - 2223 මුද්දර .

1855 Coat of Arms of Norway

1. January WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 මෝස්තරය: N.H.A. Zarbell කැටයම: Chr. Wulfsberg, Christiania සිදුර: Imperforated

[Coat of Arms of Norway, වර්ගය A]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A 4Sk - 4900 136 - USD  Info
1856 -1857 King Oskar I, 1799-1859

21. December WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 13

[King Oskar I, 1799-1859, වර්ගය B] [King Oskar I, 1799-1859, වර්ගය B1] [King Oskar I, 1799-1859, වර්ගය B2] [King Oskar I, 1799-1859, වර්ගය B4]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
2 B 2Sk - 544 136 - USD  Info
3 B1 3Sk - 272 65.33 - USD  Info
4 B2 4Sk - 190 13.07 - USD  Info
4a* B3 4Sk - 326 16.33 - USD  Info
5 B4 8Sk - 871 32.67 - USD  Info
5a* B5 8Sk - 1306 54.44 - USD  Info
2‑5 - 1878 247 - USD 
1863 -1866 Coat of Arms - Value Before "SKILL"

1. September WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 14½ x 13½

[Coat of Arms - Value Before "SKILL", වර්ගය C] [Coat of Arms - Value Before "SKILL", වර්ගය C1] [Coat of Arms - Value Before "SKILL", වර්ගය C2] [Coat of Arms - Value Before "SKILL", වර්ගය C4] [Coat of Arms - Value Before "SKILL", වර්ගය C5]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
6 C 2Sk - 653 163 - USD  Info
7 C1 3Sk - 544 435 - USD  Info
8 C2 4Sk - 435 7.62 - USD  Info
8a* C3 4Sk - 435 87.11 - USD  Info
9 C4 8Sk - 653 43.56 - USD  Info
10 C5 24Sk - 32.67 108 - USD  Info
6‑10 - 2319 758 - USD 
1867 -1868 Coat of Arms - Value Before & After "SKILL"

18. June WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 14½ x 13½

[Coat of Arms - Value Before & After "SKILL", වර්ගය D] [Coat of Arms - Value Before & After "SKILL", වර්ගය D1] [Coat of Arms - Value Before & After "SKILL", වර්ගය D2] [Coat of Arms - Value Before & After "SKILL", වර්ගය D3] [Coat of Arms - Value Before & After "SKILL", වර්ගය D4] [Coat of Arms - Value Before & After "SKILL", වර්ගය D5] [Coat of Arms - Value Before & After "SKILL", වර්ගය D6]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
11 D 1Sk - 65.33 43.56 - USD  Info
12 D1 2Sk - 16.33 43.56 - USD  Info
13 D2 3Sk - 272 87.11 - USD  Info
13a* D3 3Sk - 871 217 - USD  Info
14 D4 4Sk - 65.33 8.71 - USD  Info
15 D5 8Sk - 326 43.56 - USD  Info
15a* D6 8Sk - 1088 326 - USD  Info
11‑15 - 745 226 - USD 
1872 -1875 Posthorn - Value in "SKILLING"

7. January WM: 2 කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 මෝස්තරය: Wilhelm von Hanno කැටයම: Philip Batz සිදුර: 14½ x 13½

[Posthorn - Value in "SKILLING", වර්ගය E] [Posthorn - Value in "SKILLING", වර්ගය E1] [Posthorn - Value in "SKILLING", වර්ගය E2] [Posthorn - Value in "SKILLING", වර්ගය E3] [Posthorn - Value in "SKILLING", වර්ගය E4] [Posthorn - Value in "SKILLING", වර්ගය E5] [Posthorn - Value in "SKILLING", වර්ගය E6] [Posthorn - Value in "SKILLING", වර්ගය E7] [Posthorn - Value in "SKILLING", වර්ගය E8]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
16 E 1Sk - 6.53 32.67 - USD  Info
16a* E1 1Sk - 190 65.33 - USD  Info
17 E2 2Sk - 13.07 65.33 - USD  Info
17a* E3 2Sk - 13.07 190 - USD  Info
18 E4 3Sk - 43.56 8.71 - USD  Info
19 E5 4Sk - 13.07 65.33 - USD  Info
19a* E6 4Sk - 435 163 - USD  Info
20 E7 6Sk - 326 43.56 - USD  Info
21 E8 7Sk - 32.67 54.44 - USD  Info
16‑21 - 435 270 - USD 
1877 -1878 Posthorn - "NORGE" without Serifs

1. January WM: 2 කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 මෝස්තරය: Wilhelm von Hanno කැටයම: Philip Batz සිදුර: 14¼ x 13½

[Posthorn - "NORGE" without Serifs, වර්ගය F16] [Posthorn - "NORGE" without Serifs, වර්ගය F1] [Posthorn - "NORGE" without Serifs, වර්ගය F2] [Posthorn - "NORGE" without Serifs, වර්ගය F14] [Posthorn - "NORGE" without Serifs, වර්ගය F5] [Posthorn - "NORGE" without Serifs, වර්ගය F15] [Posthorn - "NORGE" without Serifs, වර්ගය F6] [Posthorn - "NORGE" without Serifs, වර්ගය F7] [Posthorn - "NORGE" without Serifs, වර්ගය F8] [Posthorn - "NORGE" without Serifs, වර්ගය F9] [Posthorn - "NORGE" without Serifs, වර්ගය F10] [Posthorn - "NORGE" without Serifs, වර්ගය F11] [Posthorn - "NORGE" without Serifs, වර්ගය F12]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
22 F16 1øre - 6.53 5.44 - USD  Info
23 F1 3øre - 65.33 27.22 - USD  Info
24 F2 5øre - 32.67 6.53 - USD  Info
24A* F14 5øre - 2177 87.11 - USD  Info
24b* F3 5øre - 65.33 13.07 - USD  Info
24c* F4 5øre - 163 43.56 - USD  Info
25 F5 10øre - 54.44 2.18 - USD  Info
25A* F15 10øre - 5444 54.44 - USD  Info
26 F6 12øre - 87.11 16.33 - USD  Info
27 F7 20øre - 217 10.89 - USD  Info
28 F8 25øre - 272 108 - USD  Info
29 F9 35øre - 16.33 10.89 - USD  Info
29a* F10 35øre - 1088 217 - USD  Info
30 F11 50øre - 32.67 8.71 - USD  Info
31 F12 60øre - 32.67 8.71 - USD  Info
31a* F13 60øre - 136 27.22 - USD  Info
22‑31 - 817 205 - USD 
1878 King Oskar II, 1829-1907

10. October WM: 2 කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 14½ x 13½

[King Oskar II, 1829-1907, වර්ගය G] [King Oskar II, 1829-1907, වර්ගය G1] [King Oskar II, 1829-1907, වර්ගය G2]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
32 G 1.00Kr - 27.22 8.71 - USD  Info
33 G1 1.50Kr - 54.44 32.67 - USD  Info
34 G2 2.00Kr - 32.67 21.78 - USD  Info
32‑34 - 114 63.16 - USD 
1882 -1884 Posthorn - No hatching in Posthorn - Picture Hight: 21mm

12. February WM: 2 කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 14½ x 13½

[Posthorn - No hatching in Posthorn - Picture Hight: 21mm, වර්ගය H] [Posthorn - No hatching in Posthorn - Picture Hight: 21mm, වර්ගය H1] [Posthorn - No hatching in Posthorn - Picture Hight: 21mm, වර්ගය H2] [Posthorn - No hatching in Posthorn - Picture Hight: 21mm, වර්ගය H3] [Posthorn - No hatching in Posthorn - Picture Hight: 21mm, වර්ගය H4] [Posthorn - No hatching in Posthorn - Picture Hight: 21mm, වර්ගය H5]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
35 H 3øre - 108 13.07 - USD  Info
36 H1 5øre - 65.33 2.18 - USD  Info
37 H2 10øre - 65.33 0.82 - USD  Info
38 H3 12øre - 1088 326 - USD  Info
39 H4 20øre - 87.11 13.07 - USD  Info
40 H5 25øre - 326 27.22 - USD  Info
35‑40 - 1742 383 - USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය