සැන් මරිනො (පිටුව 1/60)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: සැන් මරිනො - තැපැල් මුද්දර (1877 - 2024) - 2982 මුද්දර .

1877 First Definitive Issue

1. August WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 14

[First Definitive Issue, වර්ගය A] [First Definitive Issue, වර්ගය B] [First Definitive Issue, වර්ගය B1] [First Definitive Issue, වර්ගය B2] [First Definitive Issue, වර්ගය B3] [First Definitive Issue, වර්ගය B4]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A 2C - 13.07 4.36 - USD  Info
2 B 10C - 136 8.71 - USD  Info
2a* B1 10C - 435 65.35 - USD  Info
3 B2 20C - 16.34 4.36 - USD  Info
4 B3 30C - 653 54.46 - USD  Info
5 B4 40C - 653 54.46 - USD  Info
1‑5 - 1472 126 - USD 
1890 Coat of Arms - New Values

16. April WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 14

[Coat of Arms - New Values, වර්ගය B5] [Coat of Arms - New Values, වර්ගය B6]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
6 B5 5C - 136 8.71 - USD  Info
7 B6 25C - 136 13.07 - USD  Info
6‑7 - 272 21.78 - USD 
1892 No.2-4 Surcharged

WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 14

[No.2-4 Surcharged, වර්ගය C] [No.2-4 Surcharged, වර්ගය C1] [No.2-4 Surcharged, වර්ගය D] [No.2-4 Surcharged, වර්ගය D1] [No.2-4 Surcharged, වර්ගය E]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
8 C 5/10C - 32676 7624 - USD  Info
8a* C1 5/10C - 65.35 10.89 - USD  Info
9 D 5/30C - 326 5.45 - USD  Info
10 D1 10/20C - 54.46 5.45 - USD  Info
11 E 10/20C - 272 10.89 - USD  Info
8‑11 - 33329 7646 - USD 
1892 Coat of Arms - New Colors

10. July WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 14

[Coat of Arms - New Colors, වර්ගය A1] [Coat of Arms - New Colors, වර්ගය B7] [Coat of Arms - New Colors, වර්ගය B8] [Coat of Arms - New Colors, වර්ගය B9] [Coat of Arms - New Colors, වර්ගය B10] [Coat of Arms - New Colors, වර්ගය B11] [Coat of Arms - New Colors, වර්ගය B12] [Coat of Arms - New Colors, වර්ගය B13] [Coat of Arms - New Colors, වර්ගය B14] [Coat of Arms - New Colors, වර්ගය B15] [Coat of Arms - New Colors, වර්ගය B16]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
12 A1 2C - 10.89 4.36 - USD  Info
13 B7 5C - 4.36 2.18 - USD  Info
14 B8 10C - 4.36 2.18 - USD  Info
15 B9 15C - 136 43.57 - USD  Info
16 B10 30C - 4.36 4.36 - USD  Info
17 B11 40C - 4.36 4.36 - USD  Info
18 B12 45C - 4.36 4.36 - USD  Info
19 B13 65C - 4.36 4.36 - USD  Info
20 B14 1L - 1633 435 - USD  Info
21 B15 2L - 65.35 54.46 - USD  Info
22 B16 5L - 163 163 - USD  Info
12‑22 - 2035 723 - USD 
[Opening of the Government Palace and Installation of Captains-Regent, වර්ගය F] [Opening of the Government Palace and Installation of Captains-Regent, වර්ගය G] [Opening of the Government Palace and Installation of Captains-Regent, වර්ගය H]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
23 F 25C 4.36 - 1.63 - USD  Info
24 G 50C 32.68 - 3.27 - USD  Info
25 H 1L 21.78 - 5.45 - USD  Info
23‑25 58.82 - 10.35 - USD 
1894 -1899 Coat of Arms - New Colors

30. December WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 14

[Coat of Arms - New Colors, වර්ගය A2] [Coat of Arms - New Colors, වර්ගය B17] [Coat of Arms - New Colors, වර්ගය B18] [Coat of Arms - New Colors, වර්ගය B19] [Coat of Arms - New Colors, වර්ගය B20] [Coat of Arms - New Colors, වර්ගය B21]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
26 A2 2C 6.54 - 5.45 - USD  Info
27 B17 5C 4.36 - 3.27 - USD  Info
28 B18 10C 4.36 - 3.27 - USD  Info
29 B19 20C 4.36 - 3.27 - USD  Info
30 B20 25C 4.36 - 3.27 - USD  Info
31 B21 1L 1307 - 326 - USD  Info
26‑31 1331 - 345 - USD 
1899 Statue of Liberty

5. February WM: 1 කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 සිදුර: 14

[Statue of Liberty, වර්ගය J] [Statue of Liberty, වර්ගය J1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
32 J 2C 1.09 - 0.82 - USD  Info
33 J1 5C 2.72 - 1.63 - USD  Info
32‑33 3.81 - 2.45 - USD 
1903 Definitives

1. April WM: 1 සිදුර: 14

[Definitives, වර්ගය K] [Definitives, වර්ගය L1] [Definitives, වර්ගය L2] [Definitives, වර්ගය L3] [Definitives, වර්ගය L4] [Definitives, වර්ගය L5] [Definitives, වර්ගය L6] [Definitives, වර්ගය L7] [Definitives, වර්ගය L8] [Definitives, වර්ගය L9] [Definitives, වර්ගය L10] [Definitives, වර්ගය L11]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
34 K 2C 10.89 - 3.27 - USD  Info
35 L1 5C 4.36 - 1.09 - USD  Info
36 L2 10C 4.36 - 1.09 - USD  Info
37 L3 20C 87.14 - 21.78 - USD  Info
38 L4 25C 13.07 - 3.27 - USD  Info
39 L5 30C 4.36 - 8.71 - USD  Info
40a* L6 40C 10.89 - 10.89 - USD  Info
40b* L36 40C 10.89 - 10.89 - USD  Info
41 L7 45C 6.54 - 10.89 - USD  Info
42 L8 65C 6.54 - 10.89 - USD  Info
43 L9 1L 16.34 - 13.07 - USD  Info
44 L10 2L 653 - 190 - USD  Info
45 L11 5L 136 - 136 - USD  Info
34‑45 943 - 400 - USD 
1905 No. 37 Surcharged

1. September WM: 1 සිදුර: 14

[No. 37 Surcharged, වර්ගය M]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
46 M 15/20C 8.71 - 4.36 - USD  Info
1907 Express Stamp

25. April WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 කැටයම: Officina Calcografica Italiana - Roma සිදුර: 12

[Express Stamp, වර්ගය P]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
47 P 25C 21.78 - 8.71 - USD  Info
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය