ස්ලෝවැකියාව (පිටුව 1/20)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: ස්ලෝවැකියාව - තැපැල් මුද්දර (1939 - 2024) - 996 මුද්දර .

1939 Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939"

21. March WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 9

[Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A1] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A2] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A3] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A4] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A5] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A6] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A7] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A8] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A9] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A10] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A11] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A12] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A13] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A14] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A15] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A16] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A17] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A18] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A19] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", වර්ගය A20]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A 5H 1.09 - 1.09 - USD  Info
2 A1 10H 0.27 - 0.27 - USD  Info
3 A2 20H 0.27 - 0.27 - USD  Info
4 A3 25H 4.36 - 2.18 - USD  Info
5 A4 30H 0.27 - 0.27 - USD  Info
6 A5 40H 0.27 - 0.27 - USD  Info
7 A6 50H 0.27 - 0.27 - USD  Info
8 A7 50H 0.27 - 0.27 - USD  Info
9 A8 60H 0.27 - 0.27 - USD  Info
10 A9 60H 21.78 - 21.78 - USD  Info
11 A10 1Kc 0.27 - 0.27 - USD  Info
12 A11 1.20Kc 0.54 - 0.54 - USD  Info
13 A12 1.50Kc 0.54 - 0.54 - USD  Info
14 A13 1.60Kc 2.18 - 3.27 - USD  Info
15 A14 2Kc 2.18 - 3.27 - USD  Info
16 A15 2.50Kc 0.82 - 0.82 - USD  Info
17 A16 3Kc 0.82 - 0.82 - USD  Info
18 A17 3.50Kc 27.22 - 32.67 - USD  Info
19 A18 4Kc 27.22 - 21.78 - USD  Info
20 A19 5Kc 32.67 - 32.67 - USD  Info
21 A20 10Kc 326 - 272 - USD  Info
1‑21 450 - 395 - USD 
1939 Czechoslovakian Postage Stamp in New Color

30. March WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½

[Czechoslovakian Postage Stamp in New Color, වර්ගය B]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
22 B 60H 54.44 - 43.56 - USD  Info
1939 Andrej Hlinka - Not Issued Stamps Overprinted "SLOVENSKŶ ŠTAT"

1. April WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½

[Andrej Hlinka - Not Issued Stamps Overprinted "SLOVENSKŶ ŠTAT", වර්ගය C] [Andrej Hlinka - Not Issued Stamps Overprinted "SLOVENSKŶ ŠTAT", වර්ගය C1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
23 C 50H 0.82 - 0.54 - USD  Info
24 C1 1Kc 0.82 - 0.54 - USD  Info
23‑24 1.64 - 1.08 - USD 
1939 Czechoslovakian Newspaper Stamps Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT"

1. April WM: කිසිවක් නැත සිදුර: Imperforated

[Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", වර්ගය D] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", වර්ගය D1] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", වර්ගය D2] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", වර්ගය D3] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", වර්ගය D4] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", වර්ගය D5] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", වර්ගය D6] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", වර්ගය D7] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", වර්ගය D8]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
25 D 2H 0.54 - 0.27 - USD  Info
26 D1 5H 0.54 - 0.27 - USD  Info
27 D2 7H 0.54 - 0.27 - USD  Info
28 D3 9H 0.54 - 0.27 - USD  Info
29 D4 10H 0.54 - 0.27 - USD  Info
30 D5 12H 0.54 - 0.27 - USD  Info
31 D6 20H 1.09 - 0.82 - USD  Info
32 D7 50H 2.72 - 2.18 - USD  Info
33 D8 1Kc 10.89 - 10.89 - USD  Info
25‑33 17.94 - 15.51 - USD 
1939 Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA"

1. April WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½

[Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", වර්ගය E] [Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", වර්ගය E1] [Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", වර්ගය E2] [Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", වර්ගය E3] [Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", වර්ගය E4] [Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", වර්ගය E5] [Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", වර්ගය E6] [Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", වර්ගය E7]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
34 E 5H 0.54 - 0.54 - USD  Info
35 E1 10H 1.09 - 0.82 - USD  Info
36 E2 20H 1.09 - 0.82 - USD  Info
37 E3 30H 1.09 - 0.82 - USD  Info
38 E4 50H 1.09 - 0.82 - USD  Info
39 E5 1Kc 1.63 - 0.82 - USD  Info
40 E6 2.50Kc 1.63 - 0.27 - USD  Info
41 E7 3Kc 3.27 - 0.54 - USD  Info
34‑41 11.43 - 5.45 - USD 
1939 Not Issued - The 20th Anniversary of the Death of Milan ŠtefÁnik

4. May WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½

[Not Issued - The 20th Anniversary of the Death of Milan ŠtefÁnik, වර්ගය F] [Not Issued - The 20th Anniversary of the Death of Milan ŠtefÁnik, වර්ගය F1] [Not Issued - The 20th Anniversary of the Death of Milan ŠtefÁnik, වර්ගය F2] [Not Issued - The 20th Anniversary of the Death of Milan ŠtefÁnik, වර්ගය G]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
42 F 40H 1.09 - 1.09 - USD  Info
43 F1 60H 1.09 - 1.09 - USD  Info
44 F2 1Kc 1.09 - 1.09 - USD  Info
45 G 2Kc 1.09 - 1.09 - USD  Info
42‑45 4.36 - 4.36 - USD 
1939 -1942 Josef Tiso

6. June WM: 1 සිදුර: 12½

[Josef Tiso, වර්ගය O] [Josef Tiso, වර්ගය O1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
46 O 50H 0.54 - 0.54 - USD  Info
47 O1 70H 0.82 - 0.54 - USD  Info
47A* O2 70H 0.54 - 0.27 - USD  Info
46‑47 1.36 - 1.08 - USD 
1939 -1941 Newspaper Stamps

15. June WM: කිසිවක් නැත සිදුර: Imperforated

[Newspaper Stamps, වර්ගය N] [Newspaper Stamps, වර්ගය N1] [Newspaper Stamps, වර්ගය N2] [Newspaper Stamps, වර්ගය N3] [Newspaper Stamps, වර්ගය N4] [Newspaper Stamps, වර්ගය N5] [Newspaper Stamps, වර්ගය N6] [Newspaper Stamps, වර්ගය N7] [Newspaper Stamps, වර්ගය N8]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
48 N 2H 0.27 - 0.27 - USD  Info
49 N1 5H 0.54 - 0.27 - USD  Info
50 N2 7H 0.27 - 0.27 - USD  Info
51 N3 9H 0.27 - 0.27 - USD  Info
52 N4 10H 1.63 - 1.09 - USD  Info
53 N5 12H 0.27 - 0.27 - USD  Info
54 N6 20H 1.63 - 1.09 - USD  Info
55 N7 50H 1.63 - 1.09 - USD  Info
56 N8 1Kc 1.63 - 1.09 - USD  Info
48‑56 8.14 - 5.71 - USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය