ස්වීඩනය (පිටුව 1/78)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: ස්වීඩනය - තැපැල් මුද්දර (1855 - 2024) - 3898 මුද්දර .

1855 Coat of Arms - Value in Skilling Banco

1. July WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 මෝස්තරය: Letterpress කැටයම: Sparre සිදුර: 14

[Coat of Arms - Value in Skilling Banco, වර්ගය A] [Coat of Arms - Value in Skilling Banco, වර්ගය A1] [Coat of Arms - Value in Skilling Banco, වර්ගය A2] [Coat of Arms - Value in Skilling Banco, වර්ගය A3] [Coat of Arms - Value in Skilling Banco, වර්ගය A4]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 A 3SK.Bco - 6533 3266 - USD  Info
2 A1 4SK.Bco - 1306 65.33 - USD  Info
3 A2 6SK.Bco - 9800 871 - USD  Info
4 A3 8SK.Bco - 4900 435 - USD  Info
5 A4 24SK.Bco - 6533 1633 - USD  Info
1‑5 - 29073 6272 - USD 
1856 Local stamp from Stockholm

1. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14

[Local stamp from Stockholm, වර්ගය B]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
6 B 1SK.Bco - 871 326 - USD  Info
1858 -1870 Coat of Arms - Value in ÖRE

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14

[Coat of Arms - Value in ÖRE, වර්ගය C] [Coat of Arms - Value in ÖRE, වර්ගය C1] [Coat of Arms - Value in ÖRE, වර්ගය C2] [Coat of Arms - Value in ÖRE, වර්ගය C3] [Coat of Arms - Value in ÖRE, වර්ගය C4] [Coat of Arms - Value in ÖRE, වර්ගය C5] [Coat of Arms - Value in ÖRE, වර්ගය C6] [Coat of Arms - Value in ÖRE, වර්ගය C7] [Coat of Arms - Value in ÖRE, වර්ගය C8]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
7 C 5ÖRE 272 163 21.78 - USD  Info
7a* C1 5ÖRE 1088 544 136 - USD  Info
8 C2 9ÖRE 871 326 217 - USD  Info
9 C3 12ÖRE 326 163 2.18 - USD  Info
9a* C4 12ÖRE 871 435 21.78 - USD  Info
10 C5 24ÖRE 871 435 27.22 - USD  Info
11 C6 30ÖRE 871 326 27.22 - USD  Info
12 C7 50ÖRE 1088 544 87.11 - USD  Info
12a* C8 50ÖRE 1306 653 136 - USD  Info
7‑12 4301 1960 383 - USD 
1862 Local Post

1. January WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14

[Local Post, වර්ගය B1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
13 B1 3ÖRE - 435 326 - USD  Info
1862 -1866 Lion

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14

[Lion, වර්ගය D] [Lion, වර්ගය D1] [Lion, වර්ගය E] [Lion, වර්ගය E1] [Lion, වර්ගය E2]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
14 D 3ÖRE - 544 435 - USD  Info
14A* D1 3ÖRE 217 87.11 21.78 - USD  Info
15 E 17ÖRE 1306 653 136 - USD  Info
15a* E1 17ÖRE 1633 653 653 - USD  Info
16 E2 20ÖRE 544 272 16.33 - USD  Info
14‑16 1851 1470 588 - USD 
1872 -1877 Numerals in Circle

1. July WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Per-Olof Bagge කැටයම: Julius Lepper සිදුර: 14

[Numerals in Circle, වර්ගය F] [Numerals in Circle, වර්ගය F1] [Numerals in Circle, වර්ගය F2] [Numerals in Circle, වර්ගය F3] [Numerals in Circle, වර්ගය F4] [Numerals in Circle, වර්ගය F5] [Numerals in Circle, වර්ගය F6] [Numerals in Circle, වර්ගය F7] [Numerals in Circle, වර්ගය F8] [Numerals in Circle, වර්ගය F9] [Numerals in Circle, වර්ගය F10] [Numerals in Circle, වර්ගය G]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
17 F 3ÖRE 163 65.33 8.71 - USD  Info
18 F1 4ÖRE 871 435 136 - USD  Info
19 F2 5ÖRE 653 326 4.36 - USD  Info
20 F3 6ÖRE 653 326 32.67 - USD  Info
20a* F4 6ÖRE 1633 871 65.33 - USD  Info
21 F5 12ÖRE 326 190 0.82 - USD  Info
22 F6 20ÖRE 1306 653 10.89 - USD  Info
22a* F7 20ÖRE - 3266 27.22 - USD  Info
23 F8 24ÖRE 1306 653 32.67 - USD  Info
24 F9 30ÖRE 1088 544 10.89 - USD  Info
25 F10 50ÖRE 1306 653 43.56 - USD  Info
26 G 1Rdr 1633 653 65.33 - USD  Info
17‑26 9310 4502 346 - USD 
1877 -1878 Numerals in Circle - Different Perforation

WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13-13½

[Numerals in Circle - Different Perforation, වර්ගය F11] [Numerals in Circle - Different Perforation, වර්ගය F12] [Numerals in Circle - Different Perforation, වර්ගය F13] [Numerals in Circle - Different Perforation, වර්ගය F14] [Numerals in Circle - Different Perforation, වර්ගය F15] [Numerals in Circle - Different Perforation, වර්ගය F16] [Numerals in Circle - Different Perforation, වර්ගය F17] [Numerals in Circle - Different Perforation, වර්ගය F18] [Numerals in Circle - Different Perforation, වර්ගය F19] [Numerals in Circle - Different Perforation, වර්ගය F20] [Numerals in Circle - Different Perforation, වර්ගය G1]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
17A F11 3ÖRE 87.11 32.67 4.36 - USD  Info
18A F12 4ÖRE 435 190 2.18 - USD  Info
19A F13 5ÖRE 217 108 0.82 - USD  Info
20A F14 6ÖRE 272 136 4.36 - USD  Info
20aA F15 6ÖRE 326 163 10.89 - USD  Info
21A F16 12ÖRE 65.33 27.22 0.54 - USD  Info
22A F17 20ÖRE 435 190 0.54 - USD  Info
23A F18 24ÖRE 108 65.33 21.78 - USD  Info
24A F19 30ÖRE 653 326 1.09 - USD  Info
25A F20 50ÖRE 544 217 6.53 - USD  Info
26A G1 1Rdr 4900 1633 435 - USD  Info
1878 Crowns in Circle - Value in "Krona"

3. March WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13

[Crowns in Circle - Value in "Krona", වර්ගය G2]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
27 G2 1Kr 1088 544 16.33 - USD  Info
1885 King Oscar II

1. January WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: gammal සිදුර: 13

[King Oscar II, වර්ගය H]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
28 H 10ÖRE 653 190 0.54 - USD  Info
1886 Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back

19. March WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13

[Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, වර්ගය F21] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, වර්ගය F22] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, වර්ගය F23] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, වර්ගය F24] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, වර්ගය F25] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, වර්ගය F27] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, වර්ගය F28] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, වර්ගය F29] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, වර්ගය G3]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
29 F21 2ÖRE 3.27 2.18 5.44 - USD  Info
30 F22 3ÖRE 16.33 8.71 16.33 - USD  Info
31 F23 4ÖRE 65.33 21.78 1.09 - USD  Info
32 F24 5ÖRE 136 54.44 0.27 - USD  Info
33 F25 6ÖRE 43.56 21.78 43.56 - USD  Info
33a* F26 6ÖRE 65.33 32.67 43.56 - USD  Info
34 F27 20ÖRE 217 87.11 0.27 - USD  Info
35 F28 30ÖRE 435 163 0.82 - USD  Info
36 F29 50ÖRE 326 136 4.36 - USD  Info
37 G3 1Kr 190 65.33 2.18 - USD  Info
29‑37 1435 560 74.32 - USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය