එ‍.ස.රු.ජ. (පිටුව 1/122)
පසු

දැන් පෙන්වන්නේ: එ‍.ස.රු.ජ. - තැපැල් මුද්දර (1923 - 1991) - 6067 මුද්දර .

1923 Airmail - Fokker F.III

1. August WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 25 මෝස්තරය: R. Zarrinsh කැටයම: litho සිදුර: Imperforated

[Airmail - Fokker F.III, වර්ගය ZZZ] [Airmail - Fokker F.III, වර්ගය ZZZ1] [Airmail - Fokker F.III, වර්ගය ZZZ2] [Airmail - Fokker F.III, වර්ගය ZZZ4] [Airmail - Fokker F.III, වර්ගය ZZZ3]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
1 ZZZ 1R 13.07 10.89 - - USD  Info
2 ZZZ1 3R 6.53 5.44 - - USD  Info
3 ZZZ2 5R 4.36 3.27 - - USD  Info
3A* ZZZ4 5R - 38111 - - USD  Info
4 ZZZ3 10R 4.36 3.27 - - USD  Info
1‑4 28.32 22.87 - - USD 
1923 All-Russia Agricultural and Industrial Exhibition

19. August WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 25 මෝස්තරය: G. Pashkov සිදුර: 12½

[All-Russia Agricultural and Industrial Exhibition, වර්ගය A] [All-Russia Agricultural and Industrial Exhibition, වර්ගය B] [All-Russia Agricultural and Industrial Exhibition, වර්ගය C] [All-Russia Agricultural and Industrial Exhibition, වර්ගය D]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
5 A 1R 43.56 - 136 - USD  Info
6 B 2R 3.27 - 8.71 - USD  Info
7 C 5R 3.27 - 8.71 - USD  Info
8 D 7R 13.07 - 27.22 - USD  Info
5‑8 63.17 - 180 - USD 
1923 Definitive Issue

11. October WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 100 මෝස්තරය: podľa sôch sochára I. D. Šadra කැටයම: Litho

[Definitive Issue, වර්ගය E] [Definitive Issue, වර්ගය F] [Definitive Issue, වර්ගය G] [Definitive Issue, වර්ගය E1] [Definitive Issue, වර්ගය E2] [Definitive Issue, වර්ගය F1] [Definitive Issue, වර්ගය G1] [Definitive Issue, වර්ගය E3] [Definitive Issue, වර්ගය F2] [Definitive Issue, වර්ගය E4]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
9 E 1K 0.54 - 0.27 - USD  Info
10 F 2K 0.54 - 0.27 - USD  Info
11 G 3K 0.82 - 0.54 - USD  Info
12 E1 4K 2.18 - 1.09 - USD  Info
13 E2 5K 0.82 - 0.54 - USD  Info
14 F1 6K 2.18 - 0.82 - USD  Info
15 G1 10K 2.18 - 0.82 - USD  Info
16 E3 20K 4.36 - 0.54 - USD  Info
17 F2 50K 4.36 - 0.54 - USD  Info
18 E4 1R 16.33 - 3.27 - USD  Info
9‑18 34.31 - 8.70 - USD 
1924 Lenin’s Death

27. January WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 මෝස්තරය: I. Dubasov කැටයම: Litho සිදුර: 13¼ x 13½

[Lenin’s Death, වර්ගය H] [Lenin’s Death, වර්ගය H1] [Lenin’s Death, වර්ගය H2] [Lenin’s Death, වර්ගය H3]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
19 H 3K 871 - 435 - USD  Info
20 H1 6K 21.78 - 10.89 - USD  Info
21 H2 12K 43.56 - 16.33 - USD  Info
22 H3 20K 435 - 435 - USD  Info
19‑22 1372 - 898 - USD 
1924 Definitive Issue

6. February WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 මෝස්තරය: podľa sôch sochára I. D. Šadra කැටයම: typo සිදුර: 14 x 14¾

[Definitive Issue, වර්ගය E5] [Definitive Issue, වර්ගය F3] [Definitive Issue, වර්ගය G2] [Definitive Issue, වර්ගය E6] [Definitive Issue, වර්ගය E7] [Definitive Issue, වර්ගය F4] [Definitive Issue, වර්ගය G3] [Definitive Issue, වර්ගය E8] [Definitive Issue, වර්ගය F5] [Definitive Issue, වර්ගය G4] [Definitive Issue, වර්ගය E9] [Definitive Issue, වර්ගය F6] [Definitive Issue, වර්ගය E10] [Definitive Issue, වර්ගය F7] [Definitive Issue, වර්ගය G5] [Definitive Issue, වර්ගය F8] [Definitive Issue, වර්ගය G6] [Definitive Issue, වර්ගය E11] [Definitive Issue, වර්ගය G7] [Definitive Issue, වර්ගය E12]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
23 E5 1K 87.11 - 16.33 - USD  Info
24 F3 2K 0.54 - 0.27 - USD  Info
25 G2 3K 0.54 - 0.27 - USD  Info
26 E6 4K 0.54 - 0.27 - USD  Info
27 E7 5K 32.67 - 6.53 - USD  Info
28 F4 6K 1.09 - 0.27 - USD  Info
29 G3 7K 1.09 - 0.27 - USD  Info
30 E8 8K 1.63 - 0.54 - USD  Info
31 F5 9K 1.63 - 0.54 - USD  Info
32 G4 10K 1.63 - 0.27 - USD  Info
33 E9 14K 13.07 - 1.09 - USD  Info
34 F6 15K 871 - 217 - USD  Info
35 E10 20K 3.27 - 0.27 - USD  Info
36 F7 30K 108 - 3.27 - USD  Info
37 G5 40K 217 - 8.71 - USD  Info
38 F8 50K 136 - 21.78 - USD  Info
39 G6 1R 16.33 - 3.27 - USD  Info
40 E11 2R 27.22 - 27.22 - USD  Info
41 G7 3R 32.67 - 32.67 - USD  Info
42 E12 5R 54.44 - 54.44 - USD  Info
23‑42 1609 - 396 - USD 
1924 Airpost

5. May WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 25 මෝස්තරය: R. Zarrinsh කැටයම: typo

[Airpost, වර්ගය J] [Airpost, වර්ගය J1] [Airpost, වර්ගය J2] [Airpost, වර්ගය J3]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
43 J 5+3 K/R 4.36 - 1.63 - USD  Info
44 J1 10+5 K/R 4.36 - 1.63 - USD  Info
45 J2 15+1 K/R 4.36 - 1.63 - USD  Info
46 J3 20+10 K/R 4.36 - 1.63 - USD  Info
43‑46 17.44 - 6.52 - USD 
1924 For the Leningrad Proletariat

20. November WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්‍රමාණය: 50 කැටයම: typo

[For the Leningrad Proletariat, වර්ගය I] [For the Leningrad Proletariat, වර්ගය I1] [For the Leningrad Proletariat, වර්ගය I2] [For the Leningrad Proletariat, වර්ගය I3] [For the Leningrad Proletariat, වර්ගය I4]
නො. වර්ගය ඩී මුද්‍රා තත්වය පාවිච්චි නොකළ පාවිච්චි කළ ලියුම/මු.දි.ක.
47 I 3+10/100 K/R 2.18 - 1.09 - USD  Info
48 I1 7+20/200 K/R 2.18 - 1.09 - USD  Info
49 I2 12+40/500 K/R 2.72 - 2.18 - USD  Info
50 I3 14+30/300 K/R 2.72 - 2.18 - USD  Info
51 I4 20+50/1000 K/R 2.72 - 2.18 - USD  Info
47‑51 12.52 - 8.72 - USD 
වසර
සොයන්න

ගණය

වසරේ සිට

වසර දක්වා

තේමාව

වර්ගය

පාට

මුදල

වර්ගය